Údolní nádrž Skalka . Přítok Labe. Od tělesa hráze údolní nádrže Skalka v Chebu (ř. km 242,6) až ke státní hranici se SRN (ř. km 254). Lov z plavidel je povolen od 16. 6. do 31. 12., zavážení nástrah povoleno celoročně.
V obecném zájmu je zákaz lovu ryb:
- po obou březích do vzdálenosti 100 m od tělesa hráze - vyznačeno tabulemi;
- v prostoru ohraničeném tabulemi, kam je přístup zakázán;
- na přítocích Skalky - řekách Ohři a Reslavě - od státní hranice se SRN a po obou březích Skalky v prostoru ohraničeném finským dvojdomkem na levém břehu Skalky, pilíři bývalého mostu přes Ohři a okrajem lesíka na pravém břehu Skalky (území přírodní rezervace Rathsam a chráněná rybí oblast). Podle rozhodnutí KHES a MZe ČR platí zákaz konzumace dravých ryb.
Lov ryb nonstop: Rozhodnutím č. j. 31226/2019-MZE-16232 byla ČRS, z. s., Zpč. ÚS, na tomto revíru udělena výjimka z denní doby lovu v období od 16. 6. do 31. 9. 2020 a od 16. 6. do 31. 9. 2021 v době od 0:00 do 4:00. ČRS, z. s., Zpč. ÚS, doplnil na základě podmínek rozhodnutí a ve smyslu § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. bližší podmínky výkonu rybářského práva na předmětných revírech o následující ustanovení:
a) V období od 1. 9. do 30. 9. v době od 0:00 do 4:00 se povoluje lov pouze na nástrahu rostlinného původu nebo na nástražní rybu o délce min. 15 cm, přičemž nemohou být použity k lovu její části.
b) Osoba provádějící lov ryb je povinna v době od 0:00 do 4:00 osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje.
c) Osoba provádějící lov ryb je povinna v případě pokračování lovu ryb po 24:00 hod. zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nové datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov ryb nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni nejpozději před zápisem nového data proškrtnout.
Vzhledem k vysokému obsahu rtuti ve svalovině dravých i nedravých ryb nedoporučujeme konzumaci všech druhů ryb odlovených z tohoto revíru.