Přítok Labe. Od jezu u Jiráskova mostu v Praze až k soutoku Vltavy s Berounkou. Lov z plavidel a zavážení nástrah na hlavním toku povoleno. Ve Smíchovském přístavu je lov ryb zakázán. Kapra od 70 cm délky (včetně), uloveného v úseku od jezu u Jiráskova mostu v Praze až k jezu v Praze 4 - Modřanech, je osoba provádějící lov povinna bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do vody rybářského revíru v místě, kde byl uloven.
V úseku od jezu v Praze 4 - Modřanech až po soutok Vltavy s Berounkou je celoročně hájena parma obecná a úlovek podoustve říční a ostroretky stěhovavé je omezen na 2 kusy denně. Součástí revíru jsou potoky Prokopský, Dalejský, Libušský, Písnický, Lhotecký, Zátišský, Kunratický a Motolský, které jsou chovné - lov ryb zakázán. Botič je samostatným revírem.
K revíru patří:
1.SN II. (Nepomucký)v k. ú. Praha 5 - Stodůlky2 ha
Na nádrži je označeno místo vhodné pro handicapované rybáře.
POZNÁMKA: Lahovická nádrž (Praha 5 - Lahovice) a rybník Labuť (Praha 4 - Krč) nejsou součástí revíru. Jejich popis je uveden v samostatné kapitole nazvané Rybníky s lovem ryb na udici, uveřejněné za popisem revíru 401 024 Výmola 1.
Upozornění: Na základě povolené výjimky ze zákazu lovit ryby mimo denní dobu lovu (Rozhodnutí MZe, č. j.: 28515/2019-MZE-16232 ze dne 22. 5. 2019) je v úseku od jezu u Jiráskova mostu až k soutoku Vltavy s Berounkou povolen lov v období od 16. 6. do 30. 9. i v době od 0:00 hod. do 4:00 hodin.
V období od 1. 9. do 30. 9. v době od 0:00 do 4:00 hod. je povolen lov pouze na nástrahu rostlinného původu nebo na nástražní rybu o délce minimálně 15 cm, přičemž nemohou být použity k lovu její části. Za nástrahy rostlinného původu lze považovat také nástrahy typu boilies nebo pelety, ve kterých může být část obsahu tvořena komponenty živočišného původu. Osoba provádějící lov ryb je povinna:
1)Při lovu ryb v době povolené výjimky ze zákazu lovit ryby mimo denní dobu lovu (od 16. 6. do 30. 9., v době od 0:00 do 4:00 hod.) osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje.
2)V případě pokračování lovu po 24. hodině zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházek a úlovků) nové datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov ryb nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni nejpozději před zápisem nového data proškrtnout.
3)Osoba provádějící lov ryb z plavidla je povinna respektovat ustanovení vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (Pravidla plavebního provozu), a to zejména ta ustanovení, která se vztahují k noční signalizaci plujících a stojících malých plavidel.