Chytej.cz

Problém jménem kormorán necteno

12.2.2011 | Vodní ekologie | 91.275 čtenářů | hodnocení: vynikající | komentáře: 177

Problém jménem kormoránKormoráni. Každý rybář o nich četl nebo slyšel a hodně rybářů je z hloubi duše nenávidí. Někteří prostě za to, že mají zahnutý zobák a žerou ryby. Jiní za to, že maří výsledky jejich práce. A já za to, že jejich přičiněním se zhroutila obsádka řeky, která mě jako rybáře odchovala. Oni za to sice nemůžou jen kormoráni, ale jejich podíl na devastaci rybího společenstva, které před časem oživovalo mé oblíbené úseky Otavy je obrovský.

 

Viděl jsem je, jak se po desítkách noří do míst, kde zimovaly „moje“ parmy, tloušti nebo jeseni a s pocitem zoufalé bezmoci zatínal pěsti. Jindy jsem kráčel kolem vody, počítal černé stíny na stromech, násobil pěti sty gramy na jeden hladový krk a den a počítal, co by mohlo na jaře v řece zbýt. Vycházelo mi, že nic nebo skoro nic a později jsem se znovu a znovu přesvědčoval, že jsem se ve svých „výpočtech“ v podstatě  nemýlil. Nemůžu mít rád kormorány a přestože jsou to bezpochyby krásní ptáci, rád je opravdu nemám.

Kormmoráni 1.jpg

Otava, prosinec 2004 - kormoráni, volavky, něco kachen. Dnes na tomto místě moc kormoránů nepotkáte, protože množství dostupné potravy už jim za delší pobyt nestojí...

 

Vystudoval jsem ale biologii a rozhodně netrpím předsudkem, že všechno, co má zahnutý zobák a je schopné utrhnout člověku kousek z toho, na co si v přírodě dělá právo, by mělo být zlikvidováno. Proto se pokusím v tomto článku přiblížit případnému čtenáři život kormoránů, důvod jejich přítomnosti na našem území i jejich vliv na naše vody a poctivě zvážit, kolik pravdy lze nalézt v argumentech jejich zastánců. Je pravda, že s tím poctivým zvážením to bude těžké, protože nezaujatý soudce tedy rozhodně nejsem, ale budu se fakt snažit.


 

Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) je poměrně velký rybožravý pták z řádu veslonozí. Typickým znakem této skupiny jsou všechny čtyři prsty na nohou srostlé plovací blánou.

IMG_1714.jpg

 

Dospělý kormorán má rozpětí křídel 130 – 160 cm a váží 2 – 3,5 kg. Samice bývají menší než samci.

Potravou kormorána jsou téměř výlučně ryby – ideálně sice ve velikosti 10 – 20 cm, často ale i přes 30 cm a v případě nutnosti si dovede poradit i s daleko většími. Největší rybou pozřenou kormoránem, o níž jsem někde našel zmínku, byla treska tmavá dlouhá 51 cm. Kormoráni loví ryby v hejnech, potápějí se za nimi do hloubky až 10 m a při lovu spolupracují – vytvářejí jakousi rojnici.

Druh je vůbec společenský, i hnízdění probíhá v koloniích, které mohou být početné a zahrnovat stovky až tisíce hnízd. Samice snáší obvykle 3 – 4 modravá vejce, která se líhnou za 28 - 31 dní. Dalších zhruba 50 dní trvá péče o mláďata na hnízdě.

Kormorán se vyskytuje v širokém pruhu zahrnujícím téměř celou Evropu a rozsáhlé oblasti Asie, dále v části Afriky a dokonce i část Austrálie.

 

Zájemcům o více detailů ze života kormorána doporučuji návštěvu některého z níže uvedených odkazů:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kormor%C3%A1n_velk%C3%BD

http://www.biolib.cz/cz/taxon/id8384/

http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=1004

http://www.naturfoto.cz/kormoran-velky-fotografie-15.html

 

Čím kormorán škodí


 

Ptáků, kteří se živí rybami jsou desítky druhů. Rybářům přitom nijak zásadně nevadí ledňáček, potápky, morčáci, orlovec říční, orel mořský a jisté výhrady mají snad jen proti volavkám, kterých v poslední době rovněž hodně přibylo.

Škodlivost kormorána je dána jeho velikostí, schopností se za rybami potápět a tendencí sdružovat se do početných hejn. Protože kormorán potřebuje denně k přežití kolem 350 g ryb (optimálně 0,5 kg), dokáže stočlenné hejno denně spořádat až 50 kg rybího masa. Při průměrné ichtyomase našich toků kolem 200 kg/ha tedy toto hejno za 4 dny kompletně odrybní hektar vody (takto ideálně by to fungovalo např. na pstruhových revírech, kde převažují ryby do 30 cm vhodné jako kormorání kořist).

Zimující populace kormorána dosáhla v roce 2008  počtu 12 768 kusů (oficiální údaj ze stránek birdlife.cz). Toto množství ptáků spotřebovává kolem 6 tun rybího masa denně. Za zimu je to pravděpodobně 500 – 600 t a to převážně na svazových revírech. Svaz přitom nedostává na rozdíl od podniků provozujících produkční rybářství žádnou finanční kompenzaci. Je to dáno současným právním stavem - ryby ve volných vodách nejsou ničím majetkem a tudíž za ně nemůže být vyplacena náhrada.

Podle oficiálních údajů ČRS odloví jeho členové ročně 3200 t ryb, z toho 2600 t kapra, který se do revírů dodává v podobě odchovaných násad a z velké části nevzniká jako přirozená produkce volných vod. Dá se tedy říci, že kormoráni u nás uloví zhruba tolik ryb, kolik členové ČRS, pokud odečteme jediný druh – již zmíněného kapra.

Kromě ryb přímo zkonzumovaných je ke škodám způsobeným tímto druhem nutno přičíst ryby poškozené při lovu, které nesou typické stopy po zásahu kormoráním zobákem. Velká část z nich následně uhyne.

Cejnek poraněný kormoránem XII_2004.jpg

 

Dále kormoráni svým trusem likvidují stromy na březích řek. Stromy odumírají, v podstatě „spáleny“ agresivními produkty kormoráního zažívání.

Rybáři škody způsobené kormoránem zpravidla vyčíslují v penězích, což je klasický pozůstatek starého přístupu. Vždy, když vidím výpočty v duchu „bylo zlikvidováno tolik a tolik plevelných ryb v ceně 20 nebo i 40 Kč za kilogram“, otvírá se mi kudla v kapse. Mnohým ještě nedošlo, že kormoráni působí nedozírné ekologické škody – totálně ničí celá rybí společenstva lipanových a parmových úseků řek, způsobují naprosté vyhlazení lokálních populací lipana, potočáka, parmy a dalších druhů včetně řady chráněných. Tyto ryby do řek nikdo nevrátí. S nimi mizí původní genofond našich řek, rozvracejí se potravní vztahy a v podstatě se hroutí celý ekosystém některých vodních toků. To žádné peníze nespraví.

Jenom pro zajímavost - na jednom jihočeském toku byl údajně povolen odstřel kormoránů až tehdy, kdy v jejich žaludcích skončil ochranářský program plánující vypuštění asi tisícovky odchovaných jedinců původní šumavské formy pstruha s "naočkovanými" glochidiemi (larvami) vymírající perlorodky říční...

 

Kormoráni v Evropě


 

Evropská populace kormorána prošla v minulosti těžkou zkouškou. Vlivem pronásledování klesly kolem roku 1950 v severozápadní a střední Evropě stavy tohoto druhu na 3 500 až 4 300 hnízdících párů. Od té doby se počet navýšil téměř stonásobně – jeden z posledních údajů hovoří o 310 000 hnízdících párů. Spolu s mláďaty je to hodně přes milión kusů.

Většina evropské populace obývá mořská pobřeží, vnitrozemských kolonií je velmi málo a nejsou tak velké.

Potíže nastanou kormoránům v zimě. Na severu Evropy se jim v této době obtížně shání potrava a proto velká část ptáků např. z Pobaltí táhne na jih, původně až do Středomoří. Během těchto cest objevili táhnoucí kormoráni naše vody a zhruba od přelomu 80. – 90. let 20. století u nás začali zimovat, přičemž počet zimujících jedinců narůstal doslova geometrickou řadou (první dva kormoráni zimovali v Praze v roce 1986, v zimě 2001-2002 už v Tróji zimovalo 1620 ptáků).

IMG_5759.jpg

 

Škody působí kormoráni v celé Evropě, ale všude boj s nimi naráží kromě překvapivé vitality a inteligence těchto ptáků i na odpor institucí pečujících o ochranu přírody. Většina z nich má poměrně idealistické představy, kterých hodlá dosáhnout blíže nespecifikovanými způsoby a prozatím doporučuje spíše monitorovat situaci a hledat řešení. Typickou ukázkou tohoto přístupu je text, který jsem jako doslovnou citaci stáhl ze stránek Wikipedie (odkaz je v textu výše):

„Napjatá situace vedla v evropském měřítku k přijetí Usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. 12. 2008 o vypracování evropského plánu na regulaci populace kormoránů s cílem snížit rostoucí škody, které kormoráni způsobují rybím populacím, rybolovu a akvakultuře (2008/2177(INI)).

Toto usnesení mimo jiné vyzývá Evropskou komisi a členské státy ke sledování populace kormorána velkého (které bude podkladem pro každoroční zachycení stavu a vývoje této populace), vypracování vědeckého projektu hodnotícího velikost a strukturu populace, vytvoření příznivých podmínek pro spolupráci na základě spolehlivých údajů, ustavení pracovní skupiny k utřídění postojů a argumentace jednotlivých stran sporu, k vypracování plánu regulace populace, který umožní dlouhodobě kormorány integrovat do kulturní krajiny, ke stanovení definice "závažné škody", k vypracování pokynů týkajících se výjimek ze směrnice o ochraně ptactva, k podpoře udržitelné regulace populace kormorána velkého a hledání řešení těchto problémů.“

 

Když to tak čtu, tak myslím, že ještě nějakých deset let budou mít byrokrati co dělat a kormoránům nic zásadního nehrozí.

Je sice pravda (přinejmenším se to píše), že se na území Evropy ročně odstřelí kolem 50 000 jedinců, ale evidentně toto množstí není schopno vyvolat pokles stavů a je bez potíží nahrazováno v rámci přirozené reprodukce.

 

Kormoráni na našem území


 

Na našem území máme jen minimum zpráv o přítomnosti kormoránů v historických dobách. Lze očekávat, že naším územím spíše protahovali, protože tehdejší vodstvo zahrnovalo jen tekoucí vody, které v zimě z velké části zamrzaly. V pozdějších dobách došlo k rozkvětu rybníkářství a v Čechách i na Moravě vznikly desetitisíce rybníků, jejichž majitelé se ovšem s kormorány rozhodně nehodlali o své ryby dělit. Existují např. doklady, že se kormoráni pokusili na našem území zahnízdit v 19. století, ale tato snaha byla zmařena lidským úsilím.

Každopádně historickou přítomnost kormorána a jeho původní výskyt na našem území nelze zpochybnit. Jenže dnes má jeho výskyt poněkud jiný charakter i dopad.

IMG_0345.jpg

 

První doložené hnízdění v moderní době je zaznamenáno v roce 1982 na Věstonické nádrži (prostřední ze soustavy nádrží pod Pálavou) a hned o rok později na Třeboňsku. Na této jihočeské kolonii můžeme ukázat dynamiku vpádu kormorána na naše území. V roce 1983 tu hnízdily 3 páry, v roce 1984 už 18 párů a v roce 1988 si přítomnost 142 hnízdících párů vynutila první regulační odstřel.

V současnosti jsou těžišti hnízdění kormorána u nás stále obě jmenované lokality a stavy jsou udržovány na úrovni 200 – 232 párů (údaj je starý už několik let, ale předpokládám, že se současná čísla o mnoho lišit nebudou).

Hlavní problém u nás ovšem nepředstavuje místní hnízdící populace, ale ptáci ze severněji položených oblastí, kteří se u nás naučili zimovat. Jejich počet je podstatně vyšší, údaje z let 2005 – 2007 hovoří o 8559 – 9219 zimujících ptácích zjištěných během lednového sčítání, v roce 2008 pak bylo ve stejném období zaznamenáno 12768 kormoránů. Zdrojem jsou ornitologické stránky birdlife.cz, žádné odhady krvežíznivých rybářů (informace o kormoránech včetně grafů najdete v dolní části odkazované stránky).

http://www.birdlife.cz/index.php?ID=1787

 

Zimující ptáci se pohybují po krajině, hledají místa s nezamrzlou vodou a u nich se usazují na tak dlouho, dokud je daná lokalita dokáže uživit. Nejsou vázáni na žádnou konkrétní lokalitu, prostě se krmí dokud je čím, zanechávají za sebou menší řeky téměř bez života a větší s výrazně poškozenou strukturou obsádky a postupně se přesouvají dál.

S rostoucím vyčerpáním mnoha potravních zdrojů se odvažují do stále těsnější blízkosti měst a v podstatě už na našem území nenajdeme řeku, která by nebyla poznamenána jejich návštěvami.

Poměrně rozsáhlý přehled o historii výskytu kormorána na našem území i s malým pokusem o analýzu jeho potravy vyšel v Živě 5/2007. Článek (velmi kvalitní) je ve formátu pdf  ke stažení zde:

http://ziva.avcr.cz/?c=442

 

Jak vnímají přítomnost kormoránů rybáři


 

Aby bylo patrné, jak vnímají postižení řek přítomností kormoránů někteří rybáři, vybral jsem na chytej.cz a ze své soukromé korespondence několik úryvků. Snad se jejich autoři nebudou zlobit.

A zeptám se zarytých obhájců kormoránů – víte o tom? Tenhle stav na našich řekách skutečně chcete?

Slepá ochrana kormoránů k němu nevyhnutelně vede. Ty dnes už téměř prázdné řeky - to je naše příroda, kterou je třeba chránit.

 

Zimní lov tloušťů na plavanou, menší jihočeská řeka

„Dokud jsem byl blízko vsi, nabyl jsem dojmu, že to bude dobré. Během krátké doby jsem chytil 3 docela pěkné tlouště a začal jsem být optimistický.

Jenomže jakmile jsem se vzdálil od civilizace a dostal se na svoje nejoblíbenější místa, už jsem si ani necvrnknul. Prostě několik hodin bez záběru.

Vypozoroval jsem, že zhruba posledních 5 let je to tam rok od roku horší. Je to paradox, mám nový bezvadný prut, nový špičkový naviják s bojovou brzdou, zjemnil jsem kmenový vlasec až na nebezečných 0,12 mm, háčky jsou super ostré, chemicky ostřené, ale to podstatné chybí - ryby!“

 

Pstruhový revír, severní Morava

Dneska se dělal kontrolní odlov na naší říčce po návštěvě kormoránů – výsledky byly mnohem horší než jsme čekali. Dlouhé úseky úplně bez ryb, pak sem tam nějaký roček pstruha, pár lipánků, větší ryba nikde. Myslím že na zahájení ani nepůjdu …

 

Pstruhový revír, severní Morava

Po zimní návštěvě kormoránů je to horší než jsem viděl v nejčernějších snech. Na celém potoce, který je chráněnou rybí oblastí se odlovilo 25 ks generačky lipana. Pstruh duhový téměř nespatřen a potočáka pár kousků.

 

Kdo se zastává kormoránů?


 

Kdo vůbec jsou lidé, kteří se dnes kormoránů zastávají, co je k tomu vede a jaké argumenty používají na jejich obhajobu? Musím říct, že určitá část z nich jsou odborní biologové, kteří by rádi nechali přírodu, ať si své problémy vyřeší sama a většina potom milovníci a pseudomilovníci přírody všeho druhu, kteří bývají hodně slyšet, ale o jejich rozhledu a úrovni argumentace nemá velkou cenu mluvit – pro ně je prostě zabíjení ptáků špatné (ono je - ale je otázka, co jiného se dá v případě kormorána dělat).

Záměrně se zde vyhnu slovu „ekologové“, protože 99 % lidí u nás neví, kdo to ekolog je (jestli si myslíte, že je to nějaký nadšený ochránce přírody, patříte mezi ně také). Ekologický aktivista a ekolog neznamenají totéž.

Mnozí z těch, kdo kormorány brání, dokonce připouštějí, že kormorán je přemnožen, ale zjevně se děsí toho, že by se likvidace zimujících kormoránů zvrhla v jakýsi hon na čarodějnice a tento druh se mohl znovu octnout na pokraji vyhubení. Až tak daleko by to opravdu zajít nemělo, v tom s nimi souhlasím. A teď přijde jedno moje veliké soukromé ale...

...ale už roky žiju s přesvědčením, že jednotlivé skupiny obratlovců si v naší zemi nestojí z pozice ochrany přírody stejně.

Ptáci jsou oproti volně žijícím rybám doslova protěžovanou skupinou. Jejich výskyt je mapován stovkami dobrovolníků, těší se všeobecné oblibě a ochraně. Ryby žijí s jakýmsi cejchem tvorů, kteří plavou ve vodě proto, aby byli sežráni – ať už člověkem nebo aby  se staly součástí přírodního potravního řetězce.

Ten, kdo má rád ptáky, skončí jako amatérský ornitolog, pozoruje své oblíbence a dělá vědu. Kdo má rád ryby, stane se pravděpodobně rybářem, trápí je, zabíjí a plní si s nimi mrazák. Přinejmenším v očích veřejnosti. To, že to zdaleka neplatí pro všechny rybáře, společnosti jaksi uniká.

Chcete se přít, že to tak není?

Zkuste zničit nějaké významnější hnízdiště čehokoli opeřeného – uvidíte ten kravál. Naproti tomu bagr likvidující trdliště lipana je epizodka, která nestojí za povšimnutí často ani činovníkům rybářského svazu, natož někomu dalšímu.

Život ptáka je vnímán jako daleko cennější než život ryby. Zabití většího počtu ptáků je neomluvitelné barbarství. U ryb se tomu obvykle říká úhyn a spraví to pár tisíc korun.

Když někdo utýrá psa, dostane se možná i do hlavní zpravodajské relace v televizi. Ještě jsem ale neslyšel, že by se to někomu stalo za zacházení s rybou. Bohužel to vede k tomu, že velká část rybářů se sama chová k rybám jako dobytek a ještě stávající stav prohlubují. Tady bychom se měli podívat do vlastních řad a udělat si v nich pořádek – musím to přiznat, protože jsem v úvodu článku slíbil, že se pokusím být fér. Tohle je hodně vina rybářů a měli by si to uvědomit. Každý, kdo vidí běžné zacházení průměrného českého rybáře s úlovkem, nemůže získat dojem, že dotyčný má ryby rád a váží si jich. Ani omylem.

Předchozí odstavec do jisté míry vysvětluje, proč zastánci kormoránů budou vždy přesvědčeni o ušlechtilosti a správnosti svých argumentů, zatímco pták, který už dávno nepotřebuje v podstatě žádnou formu ochrany (snad kromě určité ochrany některých domáccích hnízdních kolonií) likviduje poslední životaschopné populace původních druhů ryb, jež budou v nejlepším případě nahrazeny genetickým mixem odchovanců z umělých líhní a to jen do té doby, než se hladová hejna vrátí.

IMG_5741.jpg

 

Další, kdo má paradoxně zájem na tom, aby kormorán nezmizel ze seznamu chráněných druhů, je část produkčních rybářů. Asi ne zrovna ti, kteří v zabahněných gumácích sledují na výlovech, jak už zase přišli o výsledky své práce, ale někteří výše postavení manažeři rybářských závodů zřejmě ano, protože jinak bych už z tolika úst neslyšel, že jednou ze skupin, která bojovala za to, aby kormorán nebyl vyřazen ze seznamu zvláště chráněných druhů, jsou právě zástupci produkčních rybářství, jejichž podniky pobírají odškodné za způsobené škody.

 

Jak argumentují zastánci kormoránů


 

Podívejme se na některé argumenty zastánců kormoránů, proč jejich počty radikálně neomezovat. Zároveň se je pokusím okamžitě komentovat - a zpravidla jim oponovat.

 

1) Podmínky k jejich přemnožení jsme vytvořili tím, že jsme vybudovali rybníky a přehrady, díky nimž mnohé úseky řek nezamrzají.

Ano, to je pravda. Ale je to snad důvod, proč si nechat vybít naše vody zimujícími ptáky? Nebo snad máme ty rybníky a přehrady opět zlikvidovat?

Postavením měst jsme vytvořili ideální podmínky pro potkany – a co s nimi děláme?

Skutečně jsme to byli my lidé, kdo vytvořil podmínky lákající k přezimování kormorány, kteří by jinak byli nuceni vážit cestu až do Středomoří. Jenže kormoráni nelikvidují jen obsádku rybníků a sekundárních pásem pod přehradami. Oni likvidují kompletní obsádku mnoha toků lipanového a parmového pásma včetně chráněných nebo zranitelných druhů ryb. Otázka dnes stojí tak, zda jsou pro nás přednější domácí populace ryb nebo hejna zimujících ptáků ze severu Evropy.

 

2) Kormoráni zabíjejí jen malé pro rybáře neatraktivní ryby.

I tohle je pravda. Jenže každá sebevětší ryba vyrostla z malé a místy jsou zlikvidovány celé ročníky v oblíbené kormorání velikosti, takže ptáci pak atakují stále větší ryby včetně kusů, které už nejsou schopni často ani pozřít. V konečném důsledku jsou schopni prakticky zlikvidovat veškerou obsádku snad s výjimkou vysazených kaprů.

Další potíž je, že si sice stále spousta lidí myslí, že pro rybáře je atraktivní hlavně kapr, štika, candát a možná ještě sumec s úhořem nebo pstruzi, ale není to tak docela pravda. Jsou tisíce těch, kdo umějí ocenit živou řeku plnou těch nejobyčejnějších ryb a vůbec si s nimi nemusí plnit mrazák.

Krom toho ryby spolykané kormorány následně chybí jako potrava dravých ryb - v podstatě je to i jeden z důvodů poklesu početnosti rybích dravců.

A úplně nakonec - lipan s potočákem, kteří velmi trpí přítomností zimujících kormoránů, jsou mimořádně cenné ryby a to po všech myslitelných stránkách.

 

3) V  potravě kormorána převládají plevelné bezvýznamné druhy ryb.

Neznám žádné plevelné druhy ryb. Jako biolog se biologů zeptám – který rybí druh je tak bezvýznamný, že je ho možné v ekosystému zcela vynechat?

Napadají mě snad jen vzácné chráněné druhy žijící dnes v našich potocích a řekách v omezených počtech. Ty bychom se měli snažit zachovat pro jejich vzácnost. Ale právě druhy, kterými se kormorán živí (plotice, okoun, jelci, pstruh, lipan), jsou na řekách těmi, na kterých rybí společenstvo té které lokality stojí a padá.

Tyto druhy jsou zároveň potravní základnou pro spoustu dalších predátorů – rybích i nerybích. A jestliže se jejich počty díky kormoránovi dostávají někde i pod desetinu ideálního stavu, pak je asi něco špatně a vzhledem k významu těchto ryb pro celý ekosystém je to katastrofa.

Kormmoráni 2.jpg

 

4) Plašit kormorány nemá cenu – úlovek vyvrhnou a pak musí lovit znovu. Zabijí tak víc ryb.

Ano, i tohle je pravda. Ochránci kormoránů vesměs používají pravdivé argumenty. Jde ale o to, jaké závěry z nic vyvozují.

Při současných počtech je ale jedno, jestli kormoráni zdevastují ten který úsek o týden dřív nebo později. Oni se budou vracet, dokud tam nějakou potravu najdou. Opravdu nemá smysl je plašit, je třeba jim nedovolit, aby naše řeky totálně zdevastovali. A to znamená je zabíjet. Je mi líto…

 

5) Zabíjet kormorány je zbytečné, jsou opatrní a uloví se jich velmi málo. Často se užívá i argument, že myslivci nejsou schopni odstřelem dostatečně redukovat populaci lišek a s kormoránem to bude podobné.

To je argument jak noha. Pokud odstřel není schopen počty kormoránů omezit, pak není čeho se bát, ne? Nepovolit odstřel s argumentací, že se kormoránů stejně odstřelí málo, to je skutečně pozoruhodné zdůvodnění.

Myslím si ale, že kormorán není liška a je dost zásadní kdo, jak a s jakou motivací ho bude lovit. Navíc myslivci lišky možná dostatečně tlumit nezvládají, ale nikdo je v tom aspoň neomezuje.

 

6) V důsledku lidské činnosti mají kormoráni usnadněnou práci. V regulovaných korytech se ryby nemají kam schovat a místy se hromadí ve velkém počtu a představují pro kormorání hejna až příliš lákavý cíl.

Tohle je bohužel pravda. Přes to všechno, že jsem se pokusil potřít argumenty těch, kdo se kormoránů zastávají, v tomto bodě jsem přesvědčen, že se musíme s ochranáři spojit a bojovat proti těm, kdo z našich řek vytvářejí kanály, které snad vypadají hezky na rýsovacích prknech, ale v reálu neumožňují plnohodnotný život rybí obsádky i dalších vodních organismů.

I když tady napadám argumenty, kterými se část ochranářů ohání, nepohrdám těmito lidmi, vážím si jejich práce (ti, pro které je ochrana přírody prací, většinou nejsou žádní zaslepení fanatici) a kdykoli bych byl ochoten se s nimi spojit při řešení jakéhokoli problému, na němž dokážeme spolupracovat.

IMG_7522.jpg

 

7) Časem údajně zafungují autoregulační mechanismy a počet kormoránů poklesne.

Ano, to je vskutku zajímavá myšlenka. Jenom nevím, jak dlouho bude třeba čekat na ten zázrak a jak budou naše řeky vypadat v okamžiku, kdy k němu skutečně dojde.

Četl jsem, že kormoráni pitvaní za účelem analýzy obsahu zažívacího ústrojí byli doslova promořeni parazity, ale nemám pocit, že by míra jejich životaschopnosti potřebná k tomu, aby drancovali naše vody, tím byla zásadně omezena. Budeme čekat na nějakou kormorání pandemii, mimořádně krutou zimu nebo jiný „zásah shůry“ a necháme naše řeky kormoránům napospas?

 

8) Příroda nastolí rovnováhu.

V první řadě je otázka, co je ještě v dnešní přírodě v rovnováze. Vzhledem k tomu, že člověk jakoukoli přírodní rovnováhu narušuje svou činností rychleji než fungují běžné autoregulační mechanismy, musí se o udržení aspoň jakési minimální pseudorovnováhy postarat sám. Už roky to funguje například u jelenů a divokých prasat.

Kdyby se u nás 12 tisíc zimujících kormoránů uhnízdilo, došlo by ke zhroucení jejich populace během dvou tří let. Jenže kormoráni u nás potřebují jen přezimovat. Pohybují se přitom po celém našem území a využívají veškeré dostupné zdroje. Jejich přežití není vázáno na množství potravy v našich řekách. Jestliže se tu nedokáží uživit, mohou putovat dále na jih a vrátí se, jen co se stavy ryb byť i jen trochu obnoví. Naše vody jsou jen zdrojem potravy pro zimující kormorání populaci, která je využívá, ale závislá na nich v zásadě není. Teprve likvidace všech zdrojů v rámci celé Evropy by mohla vyvolat kolaps kormorání populace.

Navíc největší vliv na její početnost má potravní nabídka v oblastech jejich hnízdění. Pokud dokážou úspěšně vyhnízdit, ztráty vzniklé během přezimování snadno doplní.

 

9) Rybáři hospodařící na volných vodách by mohli dostávat odškodné po vzoru svých kolegů hospodařících na rybnících.

Ano? A co si za něj koupí? Metráky kapra? Ročky původních druhů odchované kdesi v líhních? Větší ryby bez návyků potřebných k přežití v řece, které se znovu a znovu nechají decimovat povodněmi a predátory?

Jakou cenu mají původní populace divokých říčních ryb - původní genofond druhů obývajících naše řeky? Čtyřicet korun za kilo živé váhy? Jestli si tohle někdo myslí, tak především on by se měl stát terčem kritiky ochránců přírody.

Vždyť tady je likvidována naše skutečná příroda a nikdo odpovědný, zdá se, není ochotný hnout pro ni ani prstem. Ochránci přírody a rybáři by se měli spojit a ne se vzájemně napadat, protože v konečném důsledku jim jde o totéž.

 

10) Kormorán je zvláště chráněný druh.

Ano je. Kdysi jím byl i oprávněně. Ale na to, aby se živočich do nějaké zákonem vyměřené škatulky dostal a také aby se v ní udržel, potřebuje splňovat určitá kritéria.

Vážně je splňuje rybožravý pták, jehož evropská populace překračuje po vyhnízdění milión kusů a který působí nedozírné hospodářské škody?

Problém je v tom, že aktualizace seznamu chráněných živočichů je u nás tak pomalá, že vůbec nestíhá reagovat na změny v přírodě. Platí to i pro ryby. Vědci vypracovaný Červený seznam ryb a mihulí je daleko aktuálnější, přesnější a mnohem lépe podložený fakty než Vyhláška 395/1992 Sb., která je ale právně závazná, i když už dávno nereflektuje aktuálně panující stav. Jinými slovy - jsem přesvědčen, že zařazování do seznamů chráněných druhů i do jednotlivých stupňů ochrany by mělo být daleko pružnější.

 

11) Odstřel a plašení jsou špatné, je třeba hledat jiné řešení situace.

A hledá ho někdo? Přišel někdo na něco za těch více než deset let, po které jsou drancovány naše řeky?

Jak chcete zabránit hladovějícímu hejnu ptáků, aby ukojilo svoji nejzákladnější životní potřebu?

Veškeré argumenty tohoto typu v podstatě maskují stanovisko: Já nevím, co dělat, ale nechci kormorány likvidovat, však ono je v té řece ryb ještě dost, když tu mají co žrát.

Vážení, já znám vody, kde už téměř nejsou kormoráni ani ryby. Není tam vlastně skoro nic a je to smutné, velice smutné...

 

Takže co s tím?


 

Problém stojí asi takto – vzdáme se původních a přirozených  rybích společenstev většiny našich řek jen proto, abychom nakrmili zimující přemnožené ptáky?

Pokud ano, je možné, že nakonec nebudeme mít nic. Ryby nebudou a ptáci nepřiletí - budou zimovat jinde a čekat, až se naše vody časem vzpamatují.

Pokud nechceme takovýto konec, nemá smysl čekat na řešení zhůry. Pro kormorány je lov ryb záležitostí přežití – budou ho dělat za jakýchkoli okolností. Proto nemá cenu vymýšlet nějaké složitosti a doufat, že je přesvědčíme k dobrovolné smrti hladem.

IMG_5784.jpg

 

Podle mého názoru je třeba stanovit jaký počet zimujících kormoránů je na našem území akceptovatelný – a to nejen v rámci celé republiky, ale i v rámci jednotlivých regionů. Ti nadbyteční budou muset zemřít.

Kormorán není cennější než těch několik set ryb, které zaplatí svými životy za jeho zimní pobyt (a myslím tím pobyt jednoho jediného ptáka) na našich vodách. Pro člověka ani pro přírodu jako takovou.

Výše citovaná Evropská směrnice si klade za jeden z hlavních úkolů kormorány dlouhodobě integrovat do kulturní krajiny. Existují dvě krajní řešení jak tuto integraci provést. Občas mám podobně jako spousta jiných kolegů rybářů pocit, že nejlepší formou integrace kormorána do kulturní krajiny je jeho zakopání u paty stromu, na němž trávil svůj poslední oběd. Dejme tomu, že tato afektovaná představa je produktem mé zaujaté mysli. Pánové z EU to tak jistě nemysleli.

Můžeme také za cenu totální devastace všech evropských vod dlouhodobě integrovat do krajiny statisíce hladových ptáků se všemi důsledky, které z toho plynou. V tomto případě opravdu, ale opravdu snažně doufám, že to pánové z Unie takto nemysleli.

Ale do té doby, než si tito mistři v zaujímání nicneřešících stanovisek budou stoprocentně jisti, jak to vlastně mysleli a svůj konečný názor nám sdělí, navrhuji stanovit strop zimujících kormoránů na našem území na základě odhadnuté produkce vodních ploch v jednotlivých regionech a z ní stanoveného procenta, které je možné obětovat jako potravu pro zimující ptactvo. Celkové odhadnuté akceptovatelné množství kormoránů je třeba rozčlenit do jednotlivých regionů podle tamní potravní nabídky a akceptovatelnosti způsobených škod a cokoli nad tento limit nemilosrdně likvidovat, zejména pak v případě přírodně cennějších lokalit jako jsou řeky protékající chráněnými územími, původní neregulované úseky pstruhového, lipanového a parmového pásma a revíry s výskytem silných a kvalitních populací původních reofilních druhů ryb.

Čím dřív k něčemu podobnému přistoupíme, tím dříve se dočkáme toho, že se stavy ryb na mnoha našich zdevastovaných řekách začnou opět zvedat. Jinou cestu nevidím a není to tím, že bych ji vidět nechtěl.

 

Je mi ale jasné, že hlavní problém je jinde. I kdyby se nakonec odstřel kormoránů povolil, žádné definitivní řešení to není. Naše řeky jsou dnes na velké části svých toků v podstatě bez přirozených úkrytů, trdlišť, zimovišť a plné migračních bariér. Navíc díky strachu z povodní se kanalizace mnoha úseků ještě urychluje. Všechny tyhle věci nahrávají kormoránům i dalším predátorům a poškozují rybí obsádku samy o sobě. Znovu proto zdůrazňuji, že skuteční rybáři se skutečnými ochránci přírody by neměli mít problém najít společnou řeč a spojit se při řešení těchto problémů, protože mají v podstatě podobné zájmy.

"Problém kormorán" je proto i jakýmsi testem toho, zda tyto skupiny lidí nakonec dokážou najít společnou řeč. Ano, bude to těžké. Ale nevěřím, že by to nešlo.

 

Text: M. Horáček - Osprey

Foto: autor a Libor Jabůrek - Libor

 

Jak se Vám tento článek líbil?

  • bezvýznamný
  • nic nepřinášející
  • dobrý
  • velmi dobrý
  • vynikající

120 hodnocení, v průměru 4.8 hvězdiček

Komentáře prostřednictvím CHYTEJ.cz

I vy můžete přidat svůj názor!

Přidání příspěvku
Přihlášení

Momentálně nejste přihlášeni. Pokud jste zaregistrováni do Klubu Chytej.cz, vyplňte prosím své přihlašovací jméno (přezdívku) a heslo (do levé části formuláře). Pokud ještě registrováni nejste, můžete se zaregistrovat zde.
Pakliže chcete přispět anonymně, vyplňte do pravé části formuláře svou emailovou adresu a zvolte libovolnou přezdívku, pod kterou chcete vystupovat (nesmí však již být rezervována jiným registrovaným uživatelem).

Jsem registrovánPřispívám anonymně
Váš komentář

Fotografie
K příspěvku můžete přiložit až 4 obrázky (akceptujeme formát JPEG, GIF a PNG). Obrázky automaticky zmenšujeme ještě před odesláním na server, takže neplatí již žádné velikostní omezení. Musíte však mít ve svém prohlížeči povolen Adobe Flash Player 10+. Popisky fotografií vložíte editací již vloženého příspěvku.

Foto vložíte kliknutím na následující ikonku. Pokud máte s nahráváním fotografií problém, můžete použít klasický způsob.

odeslat

Diskuze k článku

Čtvrtek 5. ledna 2017 ve 22:08® žaba

Správný názor,velmi dobrý článek, se vším souhlasím.

Čtvrtek 5. ledna 2017 ve 21:43® Bořík

Můj návrh na redukci kormoránů v dlouhodobé perspektivě zní zpočátku fantasticky, ale je vyvozen z biologie těchto predátorů a cyklů života ryb v průběhu roku. Na jaře dochází k shromažďování ryb na mělčinách při vyhledávání potravy a rozmnožování. Tehdy jsou rybí populace nejvíce ohroženy kormoráním bojem o přežití. Na místech, kde se ryby shromažďují v tomto čase, obzvlášť na rybochovných komerčních rybnících a revírech s příznivými podmínkami pro rozmnožování ryb moho by být rešením instalace sítí upevněných na bojích, s oky menšími než je rozpětí křídel kormoránů, tj. 50– 70 cm. Sítě by byly mobilní, takže by valnou část útočích kormoránů zarazily před útokem na rybu. V důsledku by znemožnily kormoránům ryby ulovit v místě shromáždění při tření nebo slunění, protože by oka sítě znemožnila kormoránům ponoření a efektivní úlovek.Znamenalo by to v následku, že by kormorání populace v místě nebyla schopna uživit celou snůšku v hnízdech, a v několika letech by významně poklesla.Jistě vy docházelo k další migraci, ale počet jedinců hejn by se snižoval.K tomu se by se museli vyslovit ornitologové, rybáři a myslivci, a dlouhodobě sledovat jejich migrace za potravou a na zimoviště.Možná jde o fantastický návrh, ale dlouhodobě realizovatelný. Stát i EU by mohly k tomuto ekonomickému řešení dodat, zda mají finanční možnosti v rámci grantové politiky a legislativy, tak aby nastala redukce počtu kormoránů. Jak to vidí rybářská obec? Má realizace takového projektu možnost na citelný úspěch v ochraně ryb?

Tento příspěvek byl editován Čtvrtek 5. ledna 2017 ve 21:46 uživatelem Bořík.
Středa 18. listopadu 2015 ve 13:07@ nuna

Pánové. Vzduchovky hatsan straikr 1000s za 2500kc jim pěkně nacechraj peří letos jich mám už přes 20 chodem bez problémů i na 70m chce to jen trochu cviku

Čtvrtek 13. prosince 2012 v 18:12@ Ploutev Opeřená

Zarytí rybáři by třeba mohli zažádat EU, aby k nám pouštěla kormorány ze severních zemí pouze na vízum…Každopádně vším je vinen člověk. Nejdříve byli Kormoráni na vyhynutí (díky nezodpovědnému chování člověka k přírodě), tak je člověk začal zachraňovat. Teď se nám přemnožili, takže kdo jiný než člověk zavelí k hromadnému odstřelu…Symbióza v přírodě je jistě nutná. Tak co to takhle vzít z druhého konce. Jak je možné, že ochránci dokázali zachránit kormorány (až se posléze přemnožili) bez toho, aniž by zprvu ublížili jinému živočišnému druhu a u ryb není možný stejný postup? Je to opravdu zjednodušeně řečeno, ale píši to jako bioložka (i když trochu víc na straně ptactva) srozumitelně pro všechny. Takže ruku na srdce, milí zarytí rybáři a nepřátelé Kormoránů. Kromě toho, že každou chvilku nahazujete udičku, kdy naposledy jste udělali například něco pro biologickou ochranu nějaké vodní plochy, či toku a tím pádem pro zlepšení života (nejen) rybího osazenstva?

Pondělí 25. června 2012 ve 22:22@ Za

Nemohu si pomoci, ale proč vy, rybáři, se stále domníváte, že ryby tu rostou a žijou jenom pro vás? Cožpak jste jediní, kdo ryby potřebuje? Navíc, vy je vůbec nepotřebujete jíst, protože veškeré jídlo se nachází v supermarketech :o) Lovíte pouze pro svou zábavu, a to žádné zvíře nedělá. Kdyby ryby nebyly němé, myslím, že břehy rybníků by zdaleka nebyly takovým tichým místem, jak jsou…

Sobota 5. května 2012 ve 23:35@ gaston

Otázka kormoránů mě začala zajímat až včera, když na rybníku 300 m od našeho domu započala střelba plašiče a to večer od půl sedmé do minimálně 3 hodin ráno, kdy jsem konečně při té střelbě usnul. Musím podotknout, že kadence střelby byla cca 70 ran za hodinu. I Policie přivolaná o půlnoci byla z toho hluku zděšena. I oni se před odhalením záhady noční střelby domnívali, že se jedná o kulovnici. A co noční klid? Ten už neexistuje? Řešení nechám na starostovi.

Pondělí 13. února 2012 v 17:26® adam
adam

rokiman> vzit reseni do svich rukou? :))

Sobota 19. listopadu 2011 v 18:31® rokiman

Myslím že toto by nebylo letos na kormorány špatný :-)

http://www.stream.cz/…-laser-200mw

Pátek 12. srpna 2011 ve 14:17® ssg.Jimmy Wild
ssg.Jimmy Wild

Fakt zajímyvý článek s pěkně nastíněnými názory obou stran. I když náš názor, jako rybářů je asi jasný :o)

Proti kormoránům v současné době díky legislativě můžeme cítit bohužel jen bezmoc, ale proč se sakra nemůžeme pořádně vypořádat i s takovým levelem, jako je pan Bušek a jemu podobní?!

Čtvrtek 23. června 2011 ve 21:18® Martin Chmelík

Pane Bušku, pečlivě jsem si před 2 měsíci přečetl skvělý článek Míry Horáčka a až nyní se dostal k četbě diskuze. Jen slušné vychování mě nedovoluje vás poslat do prdele!!! Tak vás alespoň pošlu do píče!!! A přeji vám, aby se na vašem zasraném Novomlýnském rybníku uhnízdilo minimálně 100 kormoránů. A běda vám, jak jim ublížíte. Utrhnu vám prdel i se zádama!!!!! HaDovi se omlouvám za vulgárnosti, ale větší prase než jste vy jsem neviděl a nic jiného si nezasloužíte!

Čtvrtek 24. března 2011 ve 22:12® Stingr

Několik myslivců možná bude zajímat, že maso z kormorána je výborné. Náš myslivecký revír sousedí s Dehtářem v jižních Čechách, takže kormorán je u nás častým hostem, celkem spolehlivě se vyskytují na chovných rybnících, kde je máme povolené lovit. Ale i kdyby jsme je neměly povolené, tak by jsme je stejně lovily. Zaprvé proto, že je to jako výzva k soutěži, kormoráni ví, že na těch rybnících je nebezpečno a o to více jsou opatrní. A jsou opravdu velmi opatrní. A ta výborná zvěřina z kormoráních prsíček je spíše jako bonus. Osvědčené recepty jsou jako klasický řízek, či na guláš. Fakt výborné, zkuste to. Jen ty prsa váží něco přes kilo a když je necháte přes noc v mléku, tak vůbec nepoznáte, že se kormorán živí rybymi.

Čtvrtek 17. března 2011 v 17:19® trhlinaa
trhlinaa

R.Kler> Kormorán mě sice s…, ale nejsem si jist zda bych po něm střelil. Na Slovensku maj fajn nápady. Pokud příští rok nenastane masivnější odstřel, tak u nás na pstruhovce zkusím nainstalovat ten plašící systém, páč něco se dít musí

Úterý 15. března 2011 ve 12:34® R.Kler

Zajímavý článek jak „bojují“ s kormorány na Slovensku:

http://orava.sme.sk/…alizuju.html#…

Nevidím důvod proč by se to nemělo zkusit i u nás…!!!???

Pondělí 14. března 2011 v 18:00® jake
jake

Kormorána jsem nejedl, ale shodou okolností jsem se v pátek bavil s člověkem, jehož kamarád to prý zkoušel a údajně je to absolutně nepoživatelné – prý to maso smrdí poshnilém rybím masu. Nicméně jsem se také dozvěděl, že snad údajně mezi kormorány začal řádit nějaký endoparazit, který napadá dýchací ústrojí kormorána. Už je to prý asi 2 roky, co to mezi nimi je a že ornitologové očekávají nejpozději do 2 let epidemii a prudké snížení stavů. Jak jsem koupil, tak prodávám – přesný zdroj informací neznám, ale člověk, který mi to vykládal, není žádný blb, takže bych mu i docela věřil. Kéž by měl pravdu :-)

Neděle 6. března 2011 ve 20:37@ drumy

Včera jsem byl na Mži1, as po pul hodine se mi setmelo nad hlavou, tak zvednu hlavu vzhuru, tlupa asi o 200 kormoranech si to stradovala na Bukovec… skoda ze jsem nemel vzduchovku… tak jsem si chtel vystrelit vim ze to nepomuze, ale kdyz muzu tak to udelam

Čtvrtek 3. března 2011 ve 22:33profil byl smazán

Už jste někdo zkoušeli sežrat kormorána? :-) Ryby nejím, ale kormorán nemusí být vůbec špatný:-)) Kdyby se možná zjistilo, že je to dobré žrádýlko – šli by rychle „naodbyt“ a dostal by se nad něj do potravního řetězce další dravec :-))

Úterý 1. března 2011 ve 21:17® osprey
osprey

match-oun> Kormorán funguje i v mrazu. Má potíže s hledáním vhodných lokalit pro lov, ale pokud se dokáže nakrmit, ustojí to. Jako teplokrevný organismus se usuší i v mrazu, ale je to dost velká zátěž. Koukni se ale třeba na kachny – ty se taky ráchají ve vodě celou zimu a díky lepší péči o peří (mazové žlázy atd.) a speciální cirkulaci krve v nohách (céva, co vede teplou krev do nohy sousedí s tou, co vede krev z nohy) dokážou v té vodě plavat celé hodiny.

Úterý 1. března 2011 ve 20:45® omega

je HOTOVO, tohle dá dohromady jen japonská armáda .Státní správa. Tam jsou odborníci, naco .Na stole papír co vše je zničeno .A že to ponás budou dávat deti, vnoučata dohromady hodně dlouho a co to bude stat .TENHLE STÁT NIC PROTOŽE HO ROZPRODAJ, ROZKRADOU.Toje zajímá a né to zač jsou placeni. je třeba redukovat hnízdní kolonie, a to o víc než tři třetiny.Jak padne mlha, je třeba jednat .

Neděle 27. února 2011 v 6:16® Zbyndas
Zbyndas

hecht> To bylo to první co mi napadlo…

Sobota 26. února 2011 ve 21:04® trhlinaa
trhlinaa

Plašil jsem je kamenama, sem si připadal jak blázen.

Sobota 26. února 2011 ve 20:26® hecht
hecht

Zbyndas> no nazdar, rád sem tam často zajel. Mám to kousek, sakra, že bych vytáhnul vzduchovku …

Sobota 26. února 2011 v 18:47® Zbyndas
Zbyndas

trhlinaa> Není to tak dlouho co jsem psal, že na Blanici kolem Milenovic jsem žádné kormorány nikdy neviděl. Dnes k nám přilétlo hejno kolem 30 kusů.. :-( Mám zkaženou náladu a taky cítím ukrutnou bezmoc

Sobota 26. února 2011 ve 14:16® kety.vydra
kety.vydra

trhlinaa> Jsem si vzpomněl na „Trautenberka“-tady je Krakonošovo…Tak to abysme začali kolem vody natloukat prkýnka s nápisem Kormoránovo,to aby každý věděl,že už nemá smysl na takovém místě ani nahazovat udice,protože v té vodě už nic není.....

Sobota 26. února 2011 ve 12:44® trhlinaa
trhlinaa

sunet> V čera jsem napočítal na pstruhové chrudimce 40ks kormorána. Zhruba polovina se nemohla zvednout z hladiny jak byly nacpaný lipanem a pstruhem. Velmi smutný pohled a ta neuvěřitelná bezmoc. Po přečtení tvého příspěvku jsem velmi,velmi rozladěn. Jsme na počátku zániku revírů v čechách. Zas budou revíry s názvem devastované pásmo.

Pátek 25. února 2011 ve 23:41® sunet

Dobrý den, musím uznat, že článek je napsaný velmi korektně, se snahou dopátrat se pravdy bez zbytečné senzachtivosti. Dovoluji si však tvrdit, že situace už překročila mez, kdy by se dalo ještě něco udělat. Podle posledního odhadu letos v zimě, tj. 2010–2011 byla na našem území zaznamenáno cca 100 000 kusů kormorána. Nejedná se o překlep, opravdu se jedná o sto tisíc jedinců.

Budeme-li počítat nejnižší odhad, tj. 350 g ryb na den, dostaneme výsledek 35 t ryb za den, a při průměrné délce pobytu 90 dní se jedná 3150 t ryb. Snězených, kolik ryb bude poraněných a uhyne, kolik ryb bude vyrušeno ze zimního letargického stavu, spotřebuje poslední zbytky energie, které budou chybět na konci zimy? I kdyby následné ztráty byly jen 10% jednalo by se o dalších 315 t.

Vezmeme-li v úvahu průměrné množství rybí masy na 1 ha (200 kg), jedná se o totální odrybnění plochy o rozloze 17325 ha. To je pro srovnání plocha 6,34 Orlíků. Jinak ČRS hospodaří na mimopstruhových vodních plochách o rozloze cca 31 000 ha a pstruhových vodních plochách o rozloze cca 3200 ha. Vezmeme-li to v procentech, tak za letošní rok se „podařilo“ kormoránům vyčistit 51 % pstruhových i mimopstruhových vod. A protože pstruhové revíry obecně zamrzají méně než revíry mimopstruhové, je jich podstatně méně než vod mimopstruhových a obecně rybí populace je pro kormorány ideální, bude letošní zima pro mnohé znamenat jejich konec.

A abych učinil zadost i ekonomům, tak spořádané množství ryb odpovídá při velmi podhodnocené ceně 50 Kč/kg sumě 173 mil. Kč, při průměrné ceně 100 Kč/kg pak 346 mil Kč. Naskýtá se otázka, proč ministerstvo zemědělství tak tvrdošíjně odmítá vyjmout kormorána ze seznamu zvláště ohrožených druhů. Stojí nám těch pár desítek milionů korun vyplacených jako náhrada škod rybníkářům za ztráty v řádech stovek miliónu korun způsobených na svazových vodách? A proč se vyplácí náhrady i na těch místech, kde byl povolen odstřel kormorána?

Pominu-li ryze ekonomickou část, dochází k nevyčíslitelné škodě na genofondu postižených lokalit. Nevím, jestli tohle právě mají ochranáři na mysli, sjednotit genotyp všech druhů, vyhubit jakékoli endemické odchylky, mít jednu čistou geneticky unifikovanou formu rybího druhu. S trochou nadsázky bych to přirovnal k tomu, že nepotřebujeme žádný evropský národ, stejně dobře se v Evropě uplatní i Číňané, vždyť to jsou přeci také lidi.

Ano, trochu jsem se nechal unést, dalo by se najít spousta dalších „dokonalých“ příkladů, jak se starat o naši přírodu, dokonce i o problému kormorán by se dalo ještě velmi dlouho diskutovat. Proto velmi vítám jakoukoliv snahu zvrátit tento nepříznivý vývoj, pojmenovat skutečné problémy a pokusit se je vyřešit, čím dříve, tím lépe.

Sunet.

Středa 23. února 2011 ve 20:38® match-oun
match-oun

osprey> Co to dělá s kormoránem, když takhle mrzne několik dní? Loví více, méně? Nebo pořád stejně, mráz nemráz? Zima asi způsobí větší hlad, ale je schopen sušit peří? Díky

Středa 23. února 2011 v 10:20® Tony Dvořák

Pokud mu chcete vyjádřit svůj názor osobně, tak stačí zadat do vyhledávače na Seznamu iniciály pana M.B.

Má tam emialovku i kontaktní tel. čísla. Jistě se rád pochlubí svými superlativy… :o))

Středa 23. února 2011 v 9:21® HaD
HaD

Přečetl jsem si o Panu Buškovi, jak nechal vymřít pstruhovku kvůli své elektrárničce. Budu reagovat dost emotivně a dost neslušně: "takovýmu sráčovi bych nejraději natáhl přes hlavu igelitovej pytel, lehce ho utáhl, aby tam trochu vzduchu i nadále přicházelo, ale jen tolik, aby se pomalu téměř udusil. Aby věděl, co těm ten zmetek rybám dělá. Sakra já jsem se nasral! Už jsem měl s podobnými vlastníky MVE něco do činění a proto vidím rudě.

Nezaslouží si nic jiného, než aby k němu všichni přestali jezdit a jeho podnikání se udusilo stejně jako ty ryby, kterým vzal život!

Středa 23. února 2011 v 8:16® HaD
HaD

Dastybul> No to je přeci jasný, že dělám chyby, nejsem žádný lingvista a z češtiny jsem moc dobré známky nemíval. Ale snažím se o to, by jich bylo co nejméně :-)

Úterý 22. února 2011 ve 23:49® Dastybul

HaD> Ahoj Davide! Občas tam taky lupneš nějakou tu gramatic. chybu jako většina (ostatně dnes to mladí neřeší vůbec), ale odpověděl jsi tomu vzdělanému pánovi s nadhledem… Je zarážející, jak se vždycky diskutující zanedlouho odkloní od podstaty problému třeba zviditelňováním své osoby a pod. zájmy (nemyslím jen p. Buška). Asi nikdo nechce čučet na prázdnou vodu, proto fandím těmto Vašim aktivitám směřujícím k nějakému řešení tohoto nejednoduchého problému.

novější starší
Stránky:   6 5 4 ...