Chytej.cz
Chytej.cz Atlas ryb Plotice obecná
Atlas ryb: Plotice obecná Ryby podle čeledí Ryby podle řádů
Plotice obecná

Plotice obecná

 • latinsky: Rutilus rutilus
 • slovensky: Plotica červenooká
 • anglicky: Roach
 • německy: Plötze, Rotauge
 • Původní druh na celém našem území
 • Nemá dobu hájení
 • Minimální lovná délka: nemá
 • Není chráněna

Plotice obecná

Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)

Plotice-zima-a.jpg

Plotice obecná je v našich vodách pravděpodobně nejhojnější rybou. Dokáže úspěšně přežívat ve stojatých i tekoucích vodách s výjimkou vysloveně pstruhových úseků nebo mělkých tůní se sklony k vysychání či vymrzání.

Vyskytuje se ve velké části Evropy. Areál jejího výskytu začíná ve Francii a táhne se na východ až do povodí řeky Leny na Sibiři. V Evropě ji nenajdeme na Pyrenejském poloostrově, jižně od Alp a na Balkáně žije jen v povodí Dunaje. Chybí také v Irsku a ve Skotsku.

Kromě sladké vody může žít i v ústí velkých řek do moře. Plotice obývající místa vtoku velkých řek do Černého a Kaspického moře táhnou za výtěrem daleko proti proudu řek. Protože se od běžných „sladkovodních“ plotic liší i v některých morfologických znacích, byly posány jako zvláštní tažná forma (Rutilus rutilus morpha migratorius).

V Evropě žije několik dalších druhů plotic, mnohé právě v těch oblastech, kam nezasahuje výskyt plotice obecné. U nás by se teoreticky mohl vyskytnout příbuzný druh Plotice lesklá (Rutilus pigus), která má těžiště svého výskytu v jižní Evropě. Nejblíž se vyskytuje ve slovenském úseku Dunaje a mohla by se objevit na dolním toku Moravy a Dyje.

Plotice-orlik-b.jpg

Plotice obecná je nejtypičtějším zástupcem skupiny takzvaných „bílých ryb“. Má stříbrné zbarvení boků s lehkým modrým nádechem patrným hlavně u mladších jedinců, tmavý hřbet a bílé břicho.

Hlava je mírně zašpičatělá se středními ústy a výraznýma očima, které mají pro tento druh typické červenavé zabarvení oční duhovky. Ploutve jsou zašpičatělé, břišní ploutve a řitní ploutev mají naoranžovělé zbarvení, ocasní a hřbetní ploutev jsou obvykle tmavé.

Jedním z klíčových znaků pro určení tohoto druhu je i poloha břišních ploutví, jejichž základny se nachází pod prvním paprskem hřbetní ploutve.

Plotice-orlik-a.jpg

Plotice dnes nemá velký hospodářský význam. S rostoucí životní úrovní poklesl zájem o konzumaci bílé ryby, takže pokud je plotice přidávána do chovných rybníků, pak proto, aby se její potěr stal potravou dravců.

Tou je tento druh samozřejmě i na sportovních revírech a ze strany rybářů je proto často používán jako nástražní rybka.

I když význam plotice jako konzumní ryby není velký, sportovní rybáři loví tento druh rádi, protože díky své hojnosti je lovitelná snadno a ve velkém počtu. Navíc se jedná rybu přijímající potravu i v zimním období s výjimkou silných mrazů.

 

Rozlišovací znaky

Hřbetní ploutev má 3 tvrdé paprsky a 8 – 11 měkkých větvených paprsků, řitní ploutev 3 tvrdé a 8 – 12 (nejčastěji 10) měkkých větvených paprsků a prsní ploutev 1 tvrdý a 15 měkkých paprsků.

V postranní čáře je 37 – 46 šupin (nejčastěji 41 – 43).

Požerákové zuby bývají u plotice velmi variabilní. Jsou poměrně silné, jednořadé (vzácně i dvojřadé), obvykle se vzorcem 6 – 5 (na jednom oblouku 6 zubů v jedné řadě, v protějším oblouku 5 zubů – proti mezerám na druhé straně). Zaznamenány byly i požerákové zuby v uspořádání 5 – 5, 6 – 6 nebo 2.6 – 5.2 (dvojřadé).

Plotice-pozeraky.jpg

 

Čeho si všímat při běžném pohledu:

 

 • protáhlé, mírně zploštělé tělo
 • stříbrné boky s poměrně velkými šupinami
 • základna břišních ploutví je pod 1. paprskem hřbetní ploutve
 • Plotice-zima-b.jpg

   

 • střední ústa
 • červená duhovka oka
 • Plotice-orlik.jpg

   

 

Výskyt v ČR

Plotice obecná se u nás vyskytuje prakticky všude kromě vysloveně pstruhových toků. Najdeme ji v tekoucích i stojatých vodách na celém našem území. Snáší i jistou míru znečištění a přežívá celek úspěšně na regulovaných tocích.

Velké plotice najdeme ve všech větších řekách parmového a cejnového pásma, v údolních nádržích, rybnících i pískovnách. Obvykle platí, že na větších vodách je více šancí na úlovek velikostně zajímavých ryb.

Mnohdy až překvapivá koncentrace velkých plotic se může vyskytnout zjara v přítokových oblastech přehrad nebo v létě pod některými jezy.

Ricka-plotice.jpg

Malé říčky s mírnějším prouděním ukrývaly nádherné exempláře plotic. V poslední době ale jen málo z nich stačí dorůst do zajímavější velikosti.

Plotice-reka.jpg

Každá podobná tišina na parmové řece ukrývá nějaké to hejnko plotic.

 

Plotice-pisak.jpg

Kvůli ploticím jezdí na pískovny málokdo. Na některých vodách tohoto typu se ale dají chytit pěkné kousky.

 

Biologie

Plotice-orlik-d.jpg

Plotice je velmi přizpůsobivým druhem schopným žít v tekoucích i stojatých vodách. V tekoucích vodách obvykle upřednostňuje úseky se stálým mírným proudem. Ve stojatých vodách se mladší ročníky drží spíše v mělčí vodě, zatímco starší ryby dávají přednost hlubším partiím a na mělčiny vytahují až za soumraku.

Plotice žijí společensky a obvykle tvoří různě početná hejna jedinců přibližně stejné velikosti. Na malých řekách se často jedná jen o několik ryb, ale na velkých vodních plochách mohou mít hejna plotic běžně i několik set kusů. S rostoucím věkem ryb jsou hejna samozřejmě stále menší.

Na řekách vytahují plotice na léto do proudnějších úseků a na zimu se stahují do hlubokých úseků s pomalým prouděním. Za oblevy pak mohou vyjíždět i do mělčích míst, pokud jsou v okolí k dispozici. Rovněž na stojatých vodách je obvyklé, že za příznivého počasí jsou plotice v pohybu i v zimních měsících a zejména mladší ročníky můžeme často zastihnout i v úplných mělčinách.

Plotice se pohybují ve spodní části vodního sloupce a živí se veškerou dostupnou potravou živočišného i rostlinného původu. Potrava plotic se liší v závislosti na typu lokality – jiná je na lipanové říčce a jiná na údolní nadrži jako je například Orlík. V potravě mladších jedinců převažuje plankton. Kromě něj mohou plotice konzumovat larvy vodního hmyzu i hmyz samotný, další vodní bezobratlé, jikry a potěr ryb. S rostoucím věkem se v potravě plotic objevuje stále větší podíl rostlinné složky (zejména řasy), která nakonec může v potravě převážit. Známým dokladem této skutečnosti je letní lov plotic na řasy pod jezy. Kromě řas byly v zažívadlech plotic nalezeny i zbytky hrubší vegetace, detrit a anorganická hmota dna (bahno).

Plotice-treci-vyrazka.jpg

Pohlavní dospělost u plotic hodně závisí na dosažené velikosti. Tam, kde mají dobré podmínky a rychle rostou, se mohou třít už dvouleté ryby, většinou nastupuje pohlavní zralost o o rok, někdy i o dva déle. Samice zpravidla dospívají o rok později než samci ze stejné lokality.

Před třením většinou dochází ke kratším migracím proti proudu – na údolních nádržích obvykle do oblasti přítoku.

Samci mají v době výtěru výraznou třecí vyrážku. Vzácně se jemná třecí vyrážka může objevit i u samic. Tření probíhá obvykle v květnu. Jikry jsou vytřeny v jedné dávce na vodní rostlinstvo, potopené větve nebo kořeny stromů. Pokud není žádný rostlinný podklad  k dispozici, mohou se plotice vytřít i na kamenitý nebo písčitý substrát.

Trdliste-plotice.jpg

Tento proud, jehož dno je zarostlé vodním rostlinstvem, slouží ploticím každoročně jako trdliště.

 

Samice obvykle klade 20 000 až 100 000 jiker. U jikernaček s hmotností nad 1 kg může množství jiker překročit i 200 000 kusů. Jikry se líhnou za 10 – 20 dní po nakladení v závislosti na teplotě vody – nejobvyklejší doba jsou zhruba 2 týdny.

Plotice se obvykle třou na společných trdlištích s dalšími druhy ryb a často přitom dochází ke splynutí pohlavních produktů dvou různých druhů, což má za následek vznik mezidruhových kříženců. Nejčastěji se plotice kříží s cejnem velkým a s perlínem. Kříženci jsou místy běžní a setkávají se s nimi i sportovní rybáři. Vysoký počet kříženců plotice s perlínem byl v minulosti pozorován na Záskalské nádrži u Hořovic – dokonce v jednu dobu převyšoval počet obou rodičovských druhů. Kříženci s cejnem se pravidelně loví např. na Orlické údolní nádrži. Běžně tu dorůstají délky 35 – 37 cm. Vzhled kříženců je poměrně proměnlivý a často existují velké rozdíly mezi rybami z různých lokalit.

Plotice-x-cejn.jpg

Kříženec cejna a plotice z Orlíku

Plotice x cejnek.jpg

Na tomto kříženci z parmového úseku řeky převládají znaky plotice a ryba je celkově štíhlejší.

 

Plotice je velmi významným druhem mnoha našich vod. Dokáže využít širokou potravní základnu včetně řasových nárostů, je potravou dravců všech velikostí i dalších vodních predátorů a místy může tvořit i více než 1/4 hmotnosti obsádky. V současnosti klesá početnost tohoto druhu na některých tekoucích vodách v důsleku invazí kormoránů.

Stáří a růst

Plotice-trofejni.jpg

Plotice je většinou rybářů vnímána jako druh nedorůstající zajímavých rozměrů. Ve skutečnosti je ale schopna dosáhnout poměrně slušné velikosti a to buď na vodách s nadbytkem potravy nebo na čistých řekách, kde se může větší počet exemplářů dožít vyššího věku. Potom není problém, aby dorostla do délky kolem 45 cm a hmotnosti přes 1 kg.

Takové kusy žily v minulosti například v některých říčkách na Českomoravské vrchovině nebo na dnes již zaniklé Vltavě v oblasti dnešního Lipna.

Mimořádně velké exempláře plotic se lovily na Nechranické údolní nádrži krátce po napuštění.

Úplně největší  plotice jsou schopny překonat dokonce i dvoukilogramovou hranici a délku 50 cm. To už se ale jedná o skutečně raritní úlovky, kterých je velmi málo.

Plotice je považována za středněvěkou rybu s věkovým maximem kolem 17 – 18 let. Tohoto věku se ale dožívá jen malé procento ryb a to ještě jen na lokalitách s vysokou čistotou vody. Věk již zmíněných více než kilových exemplářů např. z horní Vltavy se pohyboval právě kolem 17 let.

Jednou z největších a nejstarších zaznamenaných plotic by měl být úlovek dosažený v 1. polovině 20. století v Rostovském jezeru (Rusko). Ryba dosáhla ve věku 19 let celkové délky 52,8 cm a hmotnosti 2,1 kg. Úlovky podobné velikosti byly zmiňovány i z jiných ruských jezer - a vzácně i z našich vod.

 

Některé úlovky z našeho území

 

DélkaHmotnostRevírDatum uloveníNástraha
52 cm 2.10 kg Labe 30 rok 85 ?
51 cm 1.71 kg Labe 32 rok 82 ?
45 cm 1.50 kg Vltava 6 20.1. 1999 hnojáček

 

Růst plotice na vybraných lokalitách

(délka těla měřená od rypce ke kořeni ocasní ploutve používaná v ichtyologických pracích byla pro větší názornost přepočtena na celkovou délku, což může být příčinou drobného zkreslení)

 

Slapy (820 exemplářů)
Věk (roky) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Celková délka (mm) 48 83 120 160 192 218 233 254 - -

 

Rybník Hamr (79 exemplářů)
Věk (roky) 1 2 3 4 5 6
Celková délka (mm) 81 174 249 301 324 -

 

Lokality jsou vybrány tak, aby bylo možné porovnat běžný růst v podmínkách volných vod (Slapy) s růstovými možnostmi v ideálních podmínkách (rybník). Rychlost růstu na rybníku je mimořádná a víc než názorně ukazuje růstový potenciál tohoto druhu.

Na běžných revírech se s podobným růstovým tempem setkáme snad jen v údolních nádržích krátce po napuštění. Kdo se účastnil výlovů většího počtu velkých rybníků, určitě si všiml, že velikost bílé ryby je na těchto vodách často překvapivá a to se nejedná o žádné staré exempláře. Je to způsobeno jednak dobrou potravní nabídkou (včetně přikrmování) a také tím, že obsádka rybníku je po výlovech upravována tak, aby nedošlo k přemnožení doplňkových druhů kaprovitých ryb.

Sportovní rybolov

Plotice-orlik-c.jpg

Plotice je při své hojnosti a širokém rozšíření oblíbenou rybou vyznavačů jemných technik, zejména plavané. V Anglii existuje řada specialistů na lov tohoto druhu, kteří v tamních podmínkách pravidelně loví i exempláře kolem 1 kg. Například John Bailey, autor knihy „Plotice, laskaví obři“, tvrdí, že za svůj život ulovil kolem 500 plotic s váhou vyšší než 1 kg.

U nás asi specialisty na plotice nenajdeme, pravděpodobně proto, že u nás patří plotice do kategorie opomíjených „bílých ryb“ majících největší cenu hlavně pro závodníky a to jako konečná suma nachytaných gramů.

Kromě plavané je plotice snadno lovitelná na položenou (nejlépe na feeder). Šikovný muškař si dokáže zachytat plotice i na muškařské nádobíčko a za určitých podmínek lze lovit plotice i přívlačí.

Plotice je jednou z ryb, které je možno lovit v průběhu celé sezóny. Velmi zajímavou dobou pro lov velkých exemplářů je předjaří a časné jaro.

Plotice se dá lovit na nejrůznějších typech stanovišť – zatímco v řece v létě vytahuje i do mělkých proudů a peřejí, v zimě má ráda hlubší a klidnější místa. Celkově je asi nejlepším místem pro lov na řece mírně tažná voda a na přehradách mělčí partie následované zlomem do hloubky.

 

Možný výběr náčiní pro lov plotice:

 

Plavaná

Plotice-samec-s-treci-vyrazkou.jpg

Libovolný plavačkový prut podle charakteru lokality a možností nebo osbních preferencí rybáře. Ideální je matchový prut nebo bolonézka, specialisté na plavanou použijí dlouhé biče nebo odkládací pruty (děličky). Bez problémů lze použít i běžný delší teleskopický prut.

Koncový návazec v rozmezí 0,06 - 0,12 mm.

Nástrahy - bílí červi, houska, oplatek, hnojáčci, řasy, larvy vodního hmyzu (chrostíci, patentky…), různá těsta.

 

Položená

Plotice-blanice.jpg

Pro lov s čihátky prakticky jakýkoli jemný prut schopný zvládat tenké návazce. Mnohem lepší výsledky ale nabízí použití feederových nebo pickerových prutů. Kategorie prutu (light, medium, heavy) závisí na síle proudu a odhazovaných zátěžích.

Monofilní vlasce v rozmezí 0,08 - 0,16 mm. Silnější průměry se vyplatí použít v případě záběrů jiných (větších) druhů ryb, při lovu v zarostlých oblastech, v silném proudu apod.

Nástrahy - bílí červi, houska (v zimě krájet na miniaturní kostičky), hnojáčci, různá těsta, konzervovaná kukuřice, kroupy,…

 

Muškaření

Jemný prut – pro šňůru 3 - 5, délka podle místních podmínek nebo možností rybáře.

Návazce 0,10 - 0,14 mm.

Menší mokré mušky a nymfy, občas i suchá muška.

 

Přívlač

Cílený lov plotic přívlačí není obvyklý, ale lze je lovit na marmyšky nejmenších velikostí (ideálně s bílým červem na háčku). Občas plotice zabírají i na droboučké cikády a rotačky nebo malé péřové jigy (zejména s lesklou hlavičkou).

Plotice obecná - fotografie

th-Plotice-orlik-d.jpgth-Trdliste-plotice.jpgth-Plotice-treci-vyrazka.jpgth-Plotice-x-cejn.jpgth-Plotice x cejnek.jpgth-Plotice-orlik.jpgth-Plotice-zima-b.jpgth-Plotice-pozeraky.jpgth-Plotice-orlik-c.jpgth-Plotice-blanice.jpgth-Plotice-samec-s-treci-vyrazkou.jpgth-Plotice-trofejni.jpgth-Plotice-reka.jpgth-Ricka-plotice.jpgth-Plotice-pisak.jpgth-Plotice-orlik-b.jpgth-Plotice-orlik-a.jpgth-Plotice-zima-a.jpg