Chytej.cz
Chytej.cz Atlas ryb Ochrana ryb na území ČR
Atlas ryb
Atlas ryb: Ryby podle abecedy Ryby podle čeledí Ryby podle řádů

Ochrana ryb na území ČR

 

Při práci na atlase jsem narazil na problém se zákonnou ochranou jednotlivých druhů. Našel jsem několik dokumentů, z nichž jsem mohl nějakým způsobem vycházet, ale ty používaly různou terminologii a místy si i navzájem odporovaly. Dokonce ještě v okamžiku zveřejnění atlasu se v textu vyskytovala řada omylů, na které jsem byl upozorněn a postupně je odstranil.
Díky práci na atlase jsem si ale udělal (snad již dostatečně přesný) přehled o tom, jak to u nás s ochranou ryb vypadá. Klíčovým a závazným dokumentem je Vyhláška 395/1992 Sb., od níž se odvíjí text Bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech ČRS (známý spíše jako Rybářský řád), který se ale liší v drobných detailech. A zcela samostatně stojí vědeckými pracovišti vytvářený, nejpřesnější a nejaktuálnější, leč z právního hlediska nepříliš závazný Červený seznam ryb a mihulí.

V následujícím textu si postupně představíme jednotlivé dokumenty a rozdíly mezi nimi.


Status ochrany rybích druhů dle Vyhlášky 395/1992 Sb.Až do současnosti je tato vyhláška základním dokumentem, od něhož se odvozuje ochrana ryb. Je nadřazena  materiálům jako je Červený seznam ohrožených druhů nebo Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech ČRS.

Bohužel vyhláška nereaguje příliš pružně na změny početnosti jednotlivých druhů v uplynulých letech nebo na nejnovější vědecké výzkumy a určitě by si zasloužila několik úprav, které by lépe odrážely současný stav věcí.

V rámci vyhlášky 395/1992 Sb. jsou vymezeny tři kategorie chráněných druhů odstupňované podle toho, nakolik je daný druh na našem území ohrožen vyhynutím. Jedná se o stupně „kriticky ohrožený“, „silně ohrožený“ a „ohrožený“.


Vyhláška eviduje tyto chráněné druhy ryb a mihulí.

Kriticky ohrožený:

 

drsek menší
drsek větší
hrouzek Kesslerův
mihule potoční
mihule ukrajinská
sekavčík horský


Silně ohrožený:


ostrucha křivočará
ouklejka pruhovaná
sekavec písečný (správně má být podunajský)

 

Ohrožený:


cejn perleťový
jelec jesen
ježdík žlutý
kapr obecný (jen divoká forma – sazan)
mník jednovousý
piskoř pruhovaný
plotice lesklá
střevle potoční
vranka obecná
vranka pruhoploutvá
Status ochrany rybích druhů dle Bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech ČRS (§ 13 odstavec 9 zákona č. 99/2004 Sb.).


V tomto dokumentu (je součástí rybářského řádu a soupisu revírů, který obdrží rybář každoročně k vydané povolence ) se neřeší zákonná ochrana či míra ohrožení a zařazené druhy mají jediné označení „Celoročně hájený“, který je ale v textu upřesněn i pasáží „celoročně jsou chráněni dle vyhlášky 395/1992 Sb.“

Je tedy zřejmé, že „Bližší podmínky…“  vycházejí z textu vyhlášky 395/1992 Sb.

Podle tohoto dokumentu nejsou chráněni jelec jesen a mník jednovousý. Na jejich lov je údajně možno zažádat o výjimku, což udělali v případě mníka uživatelé některých středočeských revírů a to, že výjimku dostali a lov mníka je na revíru povolen, je v soupise revírů Středočeského územního svazu viditelně vyznačeno. Tam, kde není výjimka udělena, by tyto druhy měly být celoročně hájené.
Kromě nich chybí i divoká forma kapra, což lze ospravedlnit tím, že její výskyt je u nás vzácný a určení pro běžného rybáře problematické.

Celoročně hájeni jsou:

 

losos obecný
drsek menší
drsek větší
hrouzek Kesslerův
mihule potoční
mihule ukrajinská
sekavčík horský
ostrucha křivočará
ouklejka pruhovaná
sekavec písečný (správně má být podunajský)
cejn perleťový
ježdík žlutý
piskoř pruhovaný
plotice lesklá
střevle potoční
vranka obecná
vranka pruhoploutváStupeň ohrožení jednotlivých druhů ryb dle Červeného seznamu ryb a mihulí (verze 2005):


Červený seznam ryb a mihulí je oproti vyhlášce 395/1992 Sb. podstatně mladší, aktuálnější a reálněji zachycuje celou problematiku. Bohužel nemá zdaleka takový praktický dopad jako předchozí dokumenty, protože nemá charakter závazného nařízení, ale jedná se spíše o vědecký spis.
Operuje s větším počtem kategorií, do nichž člení naše původní druhy ryb. V seznamu zcela logicky chybí druhy dovezené (introdukované), protože ochrana nepůvodních druhů postrádá smysl.


Kategorie Červeného seznamu:

 

Vymizelý na území ČR  - Regionally Extinct

Vymizelý v přírodě – Extinct in the Wild

Kriticky ohrožený – Critically endangered

Ohrožený - Endangered

Zranitelný – Vulnerable

Téměř ohrožený – Near threatened

Málo dotčený – Least concern


V uvedené verzi Červeného seznamu ryb a mihulí jsou naše druhy ryb zařazeny takto:

Vymizelý na území ČR :


Mihule mořská
Mihule říční
Jeseter mořský
Placka pomořanská
Platýs bradavičnatý
Plotice lesklá
Pstruh obecný - mořská forma
Síh ostronosý
Vyza velká


Vymizelý v přírodě:


Hlavatka obecná – zde zanikly přírodní populace, ale místy přežívají ryby uměle vysazené do lokalit mimo původní areál výskytu

Kriticky ohrožený:


Mihule ukrajinská
Cejn perleťový
Drsek menší
Drsek větší
Hrouzek Kesslerův
Jeseter malý
Ježdík dunajský
Ježdík žlutý
Kapr obecný – divoká forma (sazan)
Losos obecný
Ostrucha křivočará
Sekavčík horský


Ohrožený:


Mihule potoční
Hořavka duhová
Karas obecný
Ouklejka pruhovaná
Piskoř pruhovaný
Sekavec podunajský
Slunka obecná


Zranitelný:


Cejn siný
Hrouzek běloploutvý
Jelec jesen
Ostroretka stěhovavá
Podoustev říční
Střevle potoční
Vranka obecná
Vranka pruhoploutvá


Téměř ohrožený:


Candát východní
Lipan podhorní
Mník jednovousý
Parma obecná
Úhoř říční


Málo dotčený:


Bolen dravý
Candát obecný
Cejn velký
Cejnek malý
Hrouzek obecný
Hlavačka mramorovaná
Jelec proudník
Jelec tloušť
Ježdík obecný
Lín obecný
Mřenka mramorovaná
Okoun říční
Ouklej obecná
Perlín ostrobřichý
Plotice obecná
Pstruh obecný – forma potoční
Sumec velký
Štika obecná

 

Ostatní druhy našich ryb nejsou původní a jejich zákonnou ochranu není třeba řešit. Hospodářsky významné ryby jsou obvykle vysazovány v dostatečném počtu, u ostatních druhů (střevlička východní, karas stříbřitý, sumeček americký,...)  není ochrana ani příliš žádoucí.

 


Chci sdílet tento článek na Facebooku