Přítok Labe. Revír tvoří nádrž:
Velká rašelinav k. ú. Dubnice1,0 ha
Pro revír platí místní úprava bližších podmínek lovu ryb.