Od hráze ÚN Lipno až k silničnímu mostu v Nové Peci. Všechny přítoky jsou chovné - lov ryb zakázán. Lov z plavidel, zavážení nástrah i návnad a hlubinná přívlač se povoluje. Hlubinná přívlač je povolena pouze z plavidla poháněného lidskou silou. Z nástrah živočišného původu je povoleno lovit pouze na žížaly, moučné a kostní červy, patentky a celé nástražní rybičky, jejichž délka je minimálně 15 cm. Zákaz čeřínkování. Minimální délka všech druhů ryb, kromě těch, které mají podle vyhlášky č. 197/2004 Sb. určenou vyšší délku, se stanovuje na 15 cm. Toto ustanovení platí i pro přechovávané ryby a pro nástražní ryby. Používání rybářských deštníků a deštníků typu Brolly se povoluje pouze za účelem ochrany před nepřízní počasí během lovu. Zákaz lovu z lodí v průplavu Malé Lipno - Velké Lipno v Černé v Pošumaví v okruhu 20 m od průplavu (GPS: 48°44'23.595"N, 14°6'3.985"E), úsek označen cedulemi. Nacházíte se v Chráněné krajinné oblasti Šumava. Podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOPK") je zakázáno tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody. Tábořením se rozumí setrvání osob na jednom místě mimo budovy s pomocí přístřešků, např. stanů; tábořením je tedy zejména přebývání ve stanu na jednom místě přes noc. Za táboření se nepovažuje pouhé přespání bez přístřešku. Pouhé přenocování bez přístřešku tedy nepodléhá zákazu táboření podle § 26 odst. 1 písm. b) ZOPK. Za rozdělávání ohně se považuje jakýkoliv způsob zapálení hořlavých látek. Za oheň se považuje jak otevřený oheň (kde není zabráněno styku plamenů s okolním prostředím), tak oheň rozdělaný v různých zařízeních (nadzemní grily, plynové vařiče). Rozděláním ohně ve smyslu § 26 odst. 1 písm. b) ZOPK se rozumí jeho založení i udržování. Vjezd a setrvání vozidel a obytných přívěsů: na celém území chráněných krajinných oblastí je podle § 26 odst. 1 písm. c) ZOPK zakázáno rovněž vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody.
Zacházení s odpady:
Na celém území chráněných krajinných oblastí je podle § 26 odst. 1 písm. a) ZOPK zakázáno zneškodňovat odpady mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody. Pokud se vjíždí do lesa, táboří a rozdělává oheň v lese či znečišťuje se les, jde o přestupky také dle lesního zákona (§ 53 lesního zákona). Zákon č. 99/2004 Sb. o rybářství umožňuje v rámci výkonu rybářského práva pouze užívání pobřežních pozemků v nezbytném rozsahu, nikoliv však táboření či rozdělávání ohňů. Základní ochranné podmínky chráněných krajinných oblastí jsou stanoveny v § 26 ZOPK.
Lov ryb zakázán:
-do vzdálenosti 100 m od hráze nádrže po obou březích.
-z pevných i plovoucích přístavišť a 30 m od zařízení veřejné lodní dopravy.
-v ústí potoka Olšina ve Žlábku od 25. 3. do 20. 4. (včetně), a to od vyústění betonových rour po konec rákosového poloostrova (50 m). Zákaz platí i pro lov z plavidel. V úseku nad betonovými rourami po hráz rybníka Olšina je celoroční zákaz lovu ryb.
-v Kyselovské zátoce naproti Dolní Vltavici a v zátoce Hadí luka naproti Jenišovu včetně lovu z plavidel - chráněné rybí oblasti. Oblasti jsou vymezeny na břehu cedulemi a na vodě v období duben - listopad bójemi bílé barvy.
-ze všech ostrovů (s výjimkou ostrova v Horní Plané poblíž přívozu
GPS: 48°45'43.614"N, 14°1'16.419"E)
K označení krmných míst je povoleno pouze použití tyčových bójí o minimální délce plováku/tyče 150 cm. Konec bóje musí být obarven reflexní barvou. Je přísně zakázáno přechovávání úlovků v přítocích do Lipna. Zákaz rybolovu z obytných lodí a plachetnic. Na revíru jsou vhodná místa pro handicapované rybáře (GPS: 48°38'7.431"N, 14°13'20.432"E a také GPS: 48°37'51.541"N, 14°10'28.295"E).
Nonstop rybolov je na revíru povolen pouze v období od 16. 6. do 31. 8. Pro rybolov nonstop (tedy v době od 0:00 hod do 4:00 hod.) platí tato pravidla:
-osoba provádějící lov je v případě pokračování lovu ryb po 24. hodině povinna zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nové datum a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov nepřisvojila v předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdný řádek k tomuto dni proškrtnout,
-osoba provádějící lov ryb od 0:00 hod. do 4:00 hodin smí lovit pouze ze břehu, je zakázán lov z lodí a z ostrovů,
-lov ryb povolen na celém Malém Lipně (zátoka oddělená silnicí Černá v Pošumaví - Hůrka),
-z levého (východního) břehu je lov ryb povolen v úseku od silničního mostu v Nové Peci po hráz ÚN Lipno,
-z pravého (západního) břehu je lov ryb povolen pouze v úseku od silničního mostu v Nové Peci po železniční most v Nové Peci.