Chytej.cz

V ČRS je rok 2018 rokem volebním necteno

9.1.2018 | Legislativa | 2.338 čtenářů | hodnocení: velmi dobrý | komentáře: 17

V ČRS je rok 2018 rokem volebnímPro rybáře je rokem naděje!
Každý rybář může mnoho. K naplnění naděje mu slouží členské schůze a letošní volební obzvlášť. Funkční období v Českém rybářském svazu je čtyřleté. Letos zaniká mandát všech členů volených do orgánů v ČRS, od výborů MO ČRS až po Radu ČRS. Volení funkcionáři končí, a aby mohli pokračovat další čtyři roky, musí být znovu zvoleni.
Mám jasnou představu o budoucím fungování MO ČRS a ČRS. Uskutečním ji jen, když se budu účastnit členské schůze...

 

Mohu něco změnit?

I můj hlas může rozhodnout. Přijdu, volím, a tak rozhoduji! A stačí málo. Jsou MO, kde rozhodují i pouhá 3 % členů o budoucnosti MO i celého svazu. Nepřijdu, nevolím, a tedy nerozhoduji. Pak jsou sociální sítě zaplaveny jedovatými poznámkami, proč to je zrovna tak, a ne jak bych chtěl já, proč to není jako „jinde ve světě“ a co proto, vy nahoře, děláte. 

Vezmu s sebou i kamaráda, parťáka. Moje šance na úspěch tak výrazně roste. Ve vlastní MO ČRS pak pro změnu můžeme společně navrhnout, podpořit, schválit, zamítnout návrh, funkcionáře, či delegáta, nebo se na něco zeptat. Hlavně však ovlivnit fungování a chod ČRS jako celku.

 

Co tedy mohu ovlivnit?

Vše, co projednává členská schůze, zejména mám právo: 

- hlasovat o všech záležitostech, které členská schůze projednává,

- volit a být volen do všech orgánů ČRS od MO ČRS až po Republikovou radu ČRS,

- účastnit se ostatních činností ČRS,

- obracet se na orgány ČRS se svými podněty, návrhy, dotazy a stížnostmi ).

 

Kde to mohu ovlivnit a jak? 

1. Na členské schůzi MO ČRS vlastním hlasováním o složení výboru a o delegovaných zástupcích na jednání územní konference vlastního územního svazu ČRS a na Republikovém sněmu ČRS.

vybor.jpg

delegat.jpg

 

2. Na Územní konferenci svého územního svazu ČRS svým delegovaným zástupcem MO ČRS, kterého členská schůze MO ČRS zavázala ke způsobu hlasování.

us-crs.jpg

 

3. Na Republikovém sněmu ČRS prostřednictvím hlasování svých 21 delegátů z každého územního svazu ČRS (a 15 členů Republikové rady ČRS), kdy své delegáty může jak MO ČRS, tak konference územního svazu ČRS zavázat jak a pro koho má hlasovat.

predseda.jpg

 

Co členská schůze, která je nejvyšším orgánem MO ČRS, také může?

a) schválit výši jednorázového vstupního příspěvku (zápisného), počet hodin pracovního ročního příspěvku (brigádnických hodin) a výši jeho finanční náhrady ) a stanovit úlevy z tohoto plnění, a to pro důchodce, osoby se zdravotním postižením, ženy, mládež a studující ),

b) rozhodnout při rozdělení MO ČRS o rozdělení majetku nebo při sloučení MO ČRS o novém společném majetku; členská schůze též rozhodne o názvu a sídle nově vzniklé MO ČRS ),

c) zřizovat a rušit místní skupiny a kluby a rozhodovat o jejich působnosti ),

d) schvalovat zprávu o činnosti a o výsledcích hospodaření za uplynulé období, roční účetní závěrku, plány činnosti, rozpočet na běžný rok a brát na vědomí zprávu dozorčí komise ),

e) volit nejméně pětičlenný výbor a nejméně tříčlennou dozorčí komisi MO ČRS, může provést přímou volbu předsedy místní organizace ),

f) volit delegáty a náhradníka na konferenci územního svazu a navrhovat delegáta do republikového sněmu ),

g) rozhodovat o samostatném nebo společném výkonu rybářského práva ),

h) schvalovat kooptaci člena výboru MO ČRS nebo člena dozorčí komise MO ČRS ). 

navrhy.jpg

 

Obecně k členské schůzi

Program členské schůze musí být znám předem a uveden na pozvánce a po zahájení schůze být schválen hlasováním, stejně jako ostatní náležitosti, které mají být členskou schůzí schváleny, jako jsou shora uvedené jednotlivé zprávy;

a) výbor MO ČRS členskou schůzi svolává způsobem, který je v místě obvyklý, např. písemně nebo vývěskou s uvedením programu, nebo osobně ),

b) členskou schůzi řídí předseda MO ČRS nebo pověřený člen výboru MO ČRS,

c) program členské schůze sestavuje výbor MO ČRS. Pokud se mi program, který musí být již na pozvánce uveden, nelíbí, nebo mi na něm něco chybí a potřebuji jej doplnit, mám právo dát návrh na jeho změnu nebo doplnění ) hned, jakmile řídící schůze chce dát hlasovat o programu; o návrhu na změnu nebo doplnění programu se hlasuje, přičemž řídící schůze nemůže návrh zamítnout nebo odmítnout, od toho je členská schůze, která o návrhu rozhoduje hlasováním,

d) tomuto hlasování předchází jistá organizační procedura, neboť členská schůze je po svém zahájení schopna usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina členů MO ČRS, a pokud není schopna se usnášet, je povinností řídícího odložit její další průběh o 15 minut. Nezapomeňte si vzít členskou legitimaci ČRS, neboť je bude potřeba u prezentace ), protože počet přítomnosti členů MO ČRS se na členské schůzi zjišťuje prezenční listinou,

e) členská schůze je po uplynutí 15 minut schopna usnášet se za přítomnosti jakéhokoliv počtu členů MO ČRS, např. i 40 přítomných členů z celkového počtu 1 500 členů, což je 3,3 %, to neplatí jen v případě rozdělení, sloučení nebo zániku MO ČRS a při rozhodování o samostatném či společném výkonu rybářského práva, kdy je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů MO ČRS ),

f) dále si po zahájení jednání schůze musí členská schůze zvolit z přítomných členů MO ČRS nejméně 3 členy mandátové komise, 3 členy návrhové komise a 3 členy volební komise; i členy těchto komisí můžete navrhnout jinak, i když je má jistě výbor MO ČRS připravené; řídící schůze musí o tom dát hlasovat. 

g) mandátová komise po zahájení jednání pak z prezenční listiny ověřuje přítomných členů MO ČRS a podává členské schůzi zprávu o splnění podmínek stanovených k platnému jednání a rozhodování. Pro každé hlasování je počet přítomných, dán počtem hlasujících,

h) volební komise řídí průběh voleb a vyhlašuje jejich výsledky, 

i) návrhová komise přednáší členské schůzi návrh usnesení členské schůze,

j) z každé členské schůze je povinností vyhotovit zápis, jehož součástí je prezenční listina ), ve volebním roce zápis volební komise ) a usnesení z členské schůze ).

Jak volit na členské schůzi?

Volby se na členské schůzi řídí čl. 19 Jednacího řádu ČRS: 

K provedení voleb se volí na členské schůzi volební komise. 

Volby řídí předseda volební komise.

Návrh kandidátů připravuje výbor MO ČRS po předchozím projednání s navrhovanými členy do funkcí a předá jej volební komisi.

Předseda volební komise přednese návrh kandidátů a zjistí, zda přítomní členové mají připomínky k navrženým kandidátům nebo jiné návrhy. Zde je možnost provést přímou volbu předsedy MO ČRS např. tajným hlasováním, ale je potřeba i navrhnout vlastní kandidáty do výboru, delegáta na územní konferenci nebo delegáta na Republikový sněm.

 

O návrzích se rozhoduje v pořadí, v jakém byly předloženy, a to buď tajným hlasováním hlasovacími lístky, nebo veřejným hlasováním zdvižením ruky. O způsobu hlasování rozhodnou přítomní členové, třeba i na Váš návrh, že se bude hlasovat tajně. 

Při rovnosti hlasů pro přijetí návrhu a proti jeho přijetí se návrh pokládá za nepřijatý. Přítomný člen, jehož návrh nebyl přijat, může žádat, aby byl jeho návrh uveden v zápisu, a této žádosti musí být vyhověno.

Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu přítomných členů.

V případě, že není zvolen navrhovaný počet členů na členské schůzi, musí se provést doplňující volba a pokud to nejde na téže schůzi, musí být provedena do dvou měsíců.

Předseda volební komise sepíše o činnosti volební komise a průběhu volby zápis, který podepíší všichni členové volební komise. Tento zápis je součástí zápisu z členské schůze.

Vydejme se tedy na schůze MO a uvidíte, že to má smysl!

 

Petrův zdar!

Dušan Hýbner, kandidát na předsedu ČRS

 

 

Jak se Vám tento článek líbil?

  • bezvýznamný
  • nic nepřinášející
  • dobrý
  • velmi dobrý
  • vynikající

8 hodnocení, v průměru 4 hvězdičky

Komentáře prostřednictvím CHYTEJ.cz

I vy můžete přidat svůj názor!

Přidání příspěvku
Přihlášení

Momentálně nejste přihlášeni. Pokud jste zaregistrováni do Klubu Chytej.cz, vyplňte prosím své přihlašovací jméno (přezdívku) a heslo (do levé části formuláře). Pokud ještě registrováni nejste, můžete se zaregistrovat zde.
Pakliže chcete přispět anonymně, vyplňte do pravé části formuláře svou emailovou adresu a zvolte libovolnou přezdívku, pod kterou chcete vystupovat (nesmí však již být rezervována jiným registrovaným uživatelem).

Jsem registrovánPřispívám anonymně
Váš komentář

Fotografie
K příspěvku můžete přiložit až 4 obrázky (akceptujeme formát JPEG, GIF a PNG). Obrázky automaticky zmenšujeme ještě před odesláním na server, takže neplatí již žádné velikostní omezení. Musíte však mít ve svém prohlížeči povolen Adobe Flash Player 10+. Popisky fotografií vložíte editací již vloženého příspěvku.

Foto vložíte kliknutím na následující ikonku. Pokud máte s nahráváním fotografií problém, můžete použít klasický způsob.

odeslat

Diskuze k článku

Čtvrtek 11. ledna ve 22:32® HaD
HaD

jepice> To je pravda. Vše souvisí se vším. Se seriózností to ale nemá co do činění.

Čtvrtek 11. ledna v 19:06® jepice-zruseno

HaD> Zdá se mi, že práce „redakce“ chytej se během několika let zhoršila a nemyslím si, že je to pouze perzonálními změnami. Je to škoda, bývalo to tu super.

Čtvrtek 11. ledna v 18:03® Draky
Draky

jepice> Tobe uz dobre mrda

Čtvrtek 11. ledna v 17:53® HaD
HaD

jepice> Jojo, my neseme odpovědnost i za výsledek voleb. Seš fakt vtipnej :-DDD Ale víš co? Pokud se Ti zdá CHYTEJ.cz neseriózní (kvůli podpisu autora pod článek), tak sem nemusíš chodit. Předpokládám, že nebudeš říkat, že Tě nutím se sklenicí kyseliny u hlavy ;-)

Čtvrtek 11. ledna v 17:17® jepice-zruseno

HaD> Na stránce „Jak přidat článek“ je v kapitole Hlavní článek zmíněna úprava redakcí CHYTEJ.cz, takže za odkaz na kampaň pana Hýbnera na koci článku nese odpovědnost redakce CHYTEJ.cz, stejně jako za přístavek u jména autora nad článkem. Mám asi zkušenosti spíše s médii, které se snaží vypadat seriózněji. Naopak jednání pana Hýbnera chápu, a jeho snaha o sebepropagaci v případě kandidatury na předsedu ČRS je naprosto legitimní, proti jeho osobě nic nemám, přesto že se naše názory v některých záležitostech rozcházejí. Také svoji chybu s oním rybářským lístkem níže vcelku vhodně omluvil a zdůvodnil.

Tento příspěvek byl editován Čtvrtek 11. ledna v 16:19 uživatelem jepice-zruseno.
Čtvrtek 11. ledna ve 14:21® HaD
HaD

jepice> Až budu autorem textu, budu řešit i to, jak se podepsat. V tomto případě je autorem pan Hýbner a jak se podepsal je jen a jen jeho svobodná vůle. Díky za pochopení.

Čtvrtek 11. ledna v 11:01® jepice-zruseno

HaD> Možná by bylo vhodné dát pod text i odkazy na jednací řád a stanovy ČRS. U jména autora bych viděl raději místo „kandidát na předsedu ČRS“ přístavek „předseda Středočeského územního svazu ČRS“, což by vajadřovalo, že je autorem kompetentním a že má za sebou spoustu zkušeností s chodem ČRS. „Kandidát na předsedu ČRS“ s odkazem na jeho propagační FB profil celý článek zbytečně shazuje na pouhou propagaci pana Hýbnera při jeho kandidatuře. Vzhledem k tomu, že kandidovat na předsedu ČRS může prakticky kterýkoliv člen ČRS, tedy např. já nebo Ty, je to nicneříkající. Má to stejnou váhu, jako kdyby to napsal ředitel základní školy nebo obchodník na burze.

Středa 10. ledna v 17:01® Martin Chmelík

kakr> jak jsem psal, chyby dělají všichni. Takže tady zafungovalo rčení: „Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.“ :-) Pěkný den

Středa 10. ledna v 16:59® Dusanos

Text „Rok 2018 – rok naděje …“ vznikl na základě spousty dotazů rybářů ohledně nadcházejících členských schůzí. Opravdu není v mých silách odpovídat každému jednotlivě. Za to se všem tazatelům omlouvám. Zmínka o státním rybářském lístku byla do textu zařazena jako doporučení. Stále narážím na neznalost stanov a jednacího řádu. Ta pak může na členských schůzích vést až k absurdním situacím, kdy se střetávají zájmové skupiny z MO a snaží se své protivníky oslabit. Několikrát jsem se právě setkal v dotazech rybářů s požadavkem organizátorů členské schůze na předložení státního rybářského lístku spolu s členskou legitimací. Aby pak nedocházelo ke střetům, někdy i velmi vyhroceným, ponechal jsem zmínku o státním rybářském lístku v textu. Myslím, že to nikomu z praktického hlediska asi nevadí. Vždyť v naprosté většině nosí rybáři jak státní rybářský lístek, tak členskou legitimaci pohromadě. Podle stanov spolku samozřejmě k prokázání členství ve spolku stačí platná členská legitimace. Za upozornění na faktickou nepřesnost v textu, jež byla špatně formulována, děkuji a věřím, že mé vysvětlení je srozumitelné. Dušan Hýbner

Tento příspěvek byl editován Středa 10. ledna v 16:00 uživatelem Dusanos.
Středa 10. ledna ve 14:45® HaD
HaD

Po konzultaci s autorem opraveno. Zaúřadoval nějaký šotek. RL samozřejmě zapotřebí není.

Středa 10. ledna ve 13:30® kakr

Martin Chmelík> S nebo Z není až taková pitomost, jako vyžadovat po rybářích,kteří se chtějí zúčastnit schůze platný RL. Musíš na piárko více dohlížet:-))

Středa 10. ledna v 11:57® Martin Chmelík

kakr> je S podivem, že ten, kdo kritizuje, tak sám dělá hrubky. :-) Ale nejsem členem MRS, možná tam je Z správně. Holt NIKDO NENÍ DOKONALÝ… :-)

Tento příspěvek byl editován Středa 10. ledna v 10:58 uživatelem Martin Chmelík.
Středa 10. ledna v 9:51® kakr

jepice> Ano, jedná se o PR pana kandidáta. Když si pozorně přečteš, co tu ve své agitce uvádí, tak najdeš – Nezapomeňte si vzít platný rybářský lístek a členskou legitimaci ČRS, neboť je bude potřeba u prezentace ), protože počet přítomnosti členů MO ČRS se na členské schůzi zjišťuje prezenční listinou.
Nic mi po tom není, nejsem členem ČRS, ale je z podivem co tu kandidát uvádí......

Středa 10. ledna v 9:33® jepice-zruseno

kakr> Není nad to si najít informace na stránkách ČRS. Jednací řád a Stanovy nejsou o moc delší, než tento článek, který je potřeba chápat mimo jiné jako kampaň pana Hýbnera.

Středa 10. ledna v 9:08® jepice-zruseno

Klobasa> Nikde není psáno, že si dotyčný musí kupovat povolenku. To s tím rybářským lístkem taky nevím, co je na tom pravdy. Někteří naši členové si platí příspěvky, splňují brigády a ani si nekupují povolenku, takže teoreticky nepotřebují ani platný rybářský lístek.

Středa 10. ledna v 1:06® Klobasa
Klobasa

kakr> Pokud jsem pozorně četl, je tam psáno platný rybářský lístek a členskou legitimaci. Nosím sebou i občanský průkaz pro jistotu. Může se stát, že někdo, kdo si nekupuje každý rok povolenku a pouze zaplatí členské příspěvky by se rád zúčastnil schůze a bez těchto dokladů mu to nebude umožněno?

Úterý 9. ledna v 19:03® kakr

ČRS asi bude dobrej oddíl. Jen nechápu z jakého důvodu musí člen při prezenci předložit platný rybářský lístek. Mohl by to kandidát na předsedu kapánek osvětlit? Člen který nemá platný RL je méněcený?